پژوهشگر گرامی

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 

برابر بخشنامه امتیاز ویژه برای مجله‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 70/70362 مورخ 94/9/18 (فهرست شماره 7) این مجله مورد تایید علمی دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد.

شماره جاری: دوره 12، شماره 41، بهار 1399 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی تاثیر شهرک صنعتی شمس آباد بر توسعه شهر حسن آباد

صفحه 1-15

منصوره تارودی؛ پروانه زیویار؛ بهمن کارگر


5. ارزیابی پتانسیل های گردشگری برای بازآفرینی بافت تاریخی شهر(مطالعه موردی: شهر اصفهان)

صفحه 63-77

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی ده چشمه


شناسنامه نشریه