کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
تعداد مقالات: 37
26. بررسی نقش اجرای طرح ناحیه محوری شهرداری تهران در توسعه پایدار محله‌ای

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، بهار 1392، صفحه 1-12

جعفر شاعلی؛ کتایون میرزائیان؛ فاطمه مرادی


34. بررسی و تعیین آسیب های روابط شورای اسلامی شهر و شهرداری

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تابستان 1389، صفحه 21-42

دکتر سید رضا صالحی امیری؛ سپیده محمد


35. نقش مدیریت منابع محیطی در ایجاد پایداری محیطی مطالعه موردی منطقه ٢٢ تهران

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، بهار 1389، صفحه 123-141

دکتر جعفر شاعلی؛ کاوه حاتمی


36. اهمیت توجه به توسعه فضایی آموزش عالی در برنامه ریزی راهبردی مدیریت شهری

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، بهار 1389، صفحه 39-56

دکتر کریم حمدی؛ هادی ر


37. بررسی میزان اهمیت شاخصهای کیفیت زندگی شهری تهران؛ از دیدگاه مدیران و متخصصان مدیریت شهری

دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، زمستان 1388، صفحه 9-26

حسین وظیفه دوست؛ مهدی امینی