بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی با اخلاق حرفه‌ای در کارکنان شهرداری منطقه 11 تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایرانs.gilvar55@gmail.com

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران (نویسنده مسئول) shafizadeh11@gmail.com

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی با اخلاق حرفه‌ای می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه 11 تهران که 455 نفر بوده و براساس جدول مورگان، تعداد 210 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون (1988)، انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (1976) و پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای کادوزیر (2002) استفاده شده است. قابلیت اعتبار پرسشنامه‌ها با استفاده از روش‌های روایی محتوا و روایی سازه و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که کیفیت زندگی کاری بر انگیزش شغلی کارکنان و بهبود اخلاق حرفه‌ای در آنها تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین انگیزش شغلی کارکنان نیز بر اخلاق حرفه‌ای دارای تأثیر مثبت و معنادار می‌باشد. در مجموع با توجه به داده‌های گردآوری شده و تحلیل‌های انجام شده، تمامی فرضیه‌ها و در نتیجه مدل مفهومی تحقیق پذیرفته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the relationship between quality of work life and job motivation with professional ethics in the employees of the municipality of the 11th region of Tehran

نویسندگان [English]

  • Saeed Gilvari 1
  • Hamid Shafizadeh 2
1 st
2 ostad
چکیده [English]

The purpose of this study is the investigation of the relationship between quality of work life and job motivation with professional ethics. The research method in terms of goal is applied and in terms of data collection is descriptive survey. The population of the study consisted of municipal employees of region 11 of Tehran included 455 persons and the sample of the study consists of 210 persons are that were selected by random sampling method. The instruments used to measure the research variables included questionnaire on quality of work life developed by Walton (1988), questionnaire on job motivation developed by Hackman and Oldham (1976) and questionnaire on professional ethics proposed by Cadozier (2002). The validity of questionnaires using content validity and construct validity and reliability using Cronbach's alpha coefficient has been reviewed and approved.The result of the survey shows that quality of work life has a positive and significant effect on the job motivation and professional ethics of the employees. Also, job motivation of the employees has a significant positive impact on the professional ethics. In general, according to data collection and analysis of data, all hypotheses were accepted, and conceptual model is confirmed.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of work life
  • job motivation
  • Professional ethics

آراسته، حمیدرضا و جاهد، حسینعلی (1390). رعایت اخلاق در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی: گزینه­اى براى بهبود رفتارها. فصلنامه نشاء علم، 1 (2)،40-31.

آل­ابراهیم، نسیم (1395). نقش واسطه­ای اخلاق حرفه­ای در رابطه با فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

حیدری، محمدحسین (1395). بررسی رابطه اخلاق حرفه­ای و انگیزش با توجه به نقش میانجی مدیریت مشارکتی (مطالعه موردی شعب بانک ملی استان گلستان). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

سرمدی، محمدرضا و شالباف، عذرا (1386). اخلاق حرفه‌ای در مدیریت کیفیت فراگیر. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 2(3)، 110-99.

سیدجوادین، سیدرضا (1392). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: نگاه دانش.

قراملکی، احد فرامرز (1394). اخلاق حرفه‌ای. تهران: انتشارات مجنون.

قهرمانی، محمد؛ شمس مورکانی، غلامرضا و فرهادی،محدثه (1394). رابطه کیفیت زندگی کاری و اخلاق حرفه­ای در مدیران دانشگاه و مقایسه آنها بر حسب جنس وسطوح­مدیریتی. اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران، تهران: انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

لشکربلوکی،مجتبی (1387). چارچوب تدوین ارزشها و اخلاق حرفه­ای پژوهش­های علمی و فناوری. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 3(1 و 2)، 114-105.

محمدزاده، عباس و مهروژان، آرمن (1393). رفتار سازمانی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

محمدعلی­زاده،فاطمه (1394). بررسی رابطه رهبری معنوی مدیران با انگیزش شغلی و کیفیت زندگی کاری دبیران دبیرستان های منطقه 1 تهران.

پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری.

معمار، ندا (1392). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی با توانمندسازی مدیران آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد طراحی دوخت شهر شیراز. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

نائلی، محمدعلی (1393). انگیزش در سازمان­ها. تهران: انتشارات فرهنگ و آموزش عالی.

نشاط، نرگس(1391). اخلاق حرفه‌ای،دایره المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، جلد 1، 113-111.

نوجوان، بهنام (1394). نقش واسطه­ای عدالت سازمانی در رابطه بین اخلاق حرفه­ای و کیفیت زندگی کاری کارکنان استانداری فارس. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

نورشاهی، نسرین و سمیعی، حسین (1390). بررسی کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی
دانشگاه های دولتی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 17(1-59)، 114-91.

هژبری تکچی، جلیل (1394). بررسی رابطه اخلاق حرفه­ای و انگیزش شغلی با تعهد سازمانی کارکنان (منطقه 19 دانشگاه آزاد اسلامی). پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی، دانشکده مدیریت و حسابداری.

Cole, D. C.; Rabson, S.; Lynda, L.C., & McGuire, W. (2015). “Quality of working Life Indicators in Canadian Health Care organization: a Tool for Healthy”, Health work places, Society of occupational, 55 (1), 54-59.

Dong, J. L., S. Anusorn ., & Sirgy, M. J. (2012). “Further validation of a need-based quality Of work-life (QWL) measure: Evidence from Marketing practitioners”, Applied Research Quality Life, 2, 273-287.

Ebrahim, N. A. & Amirianzadeh, M. (2016). “The Mediating Role of Professional Ethics in Relation to Organizational Culture and Quality of Work Life in the Education Administration of District 3 in Shiraz”, Journal of Administrative Management”. Education and Training (JAMET), 12(6), 310–318.

Etebarian, A. & Mohammadi Y. N. (2016). “The Relationship Between Institutionalization of Ethics and Quality of Work Life with Managers’ Job Satisfaction”. International Business Management, 10(7),1177-82.

Honarmand Haghighi Chamesghali, H. & bagher Salimi, S. (2014). “The relationship between institutionalization of ethics, quality of work life and Employee job outcomes (Case study: Employee of national Iranian oil product Distribution Company)”. World Essays Journal, 1(2), 50–54.

Kocman, A. & Weber, G. (2016). “Job Satisfaction, Quality of Work Life and Work Motivation in Employees with Intellectual Disability: A Systematic Review”. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, December, 1-22.

Koonmee, K., Singhapakdi, A., Virakul, B. & Lee, D.J. (2010). “Ethics institutionalization, quality of work life, and employee job-related outcomes: A survey of human resource managers in Thailand”, Journal of Business Research. 63(1), 20–26.

Koonmee, K. & Virakul, B. (2017). “Ethics, Quality of Work life, and Employee job-related outcomes: A survey of HR and Marketing Managers in Thai Businesses”. The 2017 ISQOLS Conference (From QOL Concepts to QOL Performance Measures) December 6-9, 2017 San Diego Marriott Mission Valley, San Diego, California, USA. By International Society for Quality-of-Life Studies (www.isqols.org).

Mafunisa, M. J. (2011). “Professionalism: the ethical challenge for municipal employees”, Journal of Public Administration, 36, 324-339.