کاربرد مدل بلوغ قابلیت یکپارچه CMMI در سازمانهای مدیریت شهری و تعیین سطح توانایی زنجیره تامین کالا و خدمت با استفاده از روش ارزیابی SCAMPI

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز Bahareh.mazaheri@gmail.com

2 استادیار و هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز r_nasiri@iauctb.ac.ir

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: مقاله حاضر با هدف ارتقا فرایند و بهبود گردش فعالیتهای مالی و بر اساس یافته ها و نتایج یک بررسی میدانی از منطقه 10 شهرداری تهران تهیه شده است. باتوجه به آنکه بهبود فرایندها سبب افزایش مواردی مانند سرعت پاسخگویی به مشتری، افزایش کارایی، مدیریت بهینه منابع می­شود و به همین دلیل سبب بهبود مدیریت شهری میگردد و همچنین از آنجا که CMMI  چارچوبی است که تمرکز اصلی اش بر بهبود فرایندها است بنابراین گزینه مناسبی جهت ارتقای گردش فعالیتها به ویژه در حوزه مالی شهرداری ها می­باشد
روش پژوهش: نوع تحقیق کاربردی توسعه ای بوده است و روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای تحقیقات کتابخانه ای و نیز میدانی با استفاده از پرسشنامه به روش دلفی بوده و به جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار minitab  استفاده شده است
یافته‌ها:. در این مقاله با توجه به ارزیابی صورت گرفته از طریق روش اسکمپی از بین معیارهای منتخب سطح دو و سه قابلیت، این نتیجه حاصل گشت که 5 ناحیه فرایند ارزیابی شده بیشترین تاثیر را در گردش فرایند مالی داشته و  سازمان بر اساس سطوح توانایی CMMI در سطح قابلیت یک قراردارد.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارزیابی اسکمپی و اولویت­بندی اقدامات بهبود و پیاده­سازی فعالیتهای عام و خاص چارچوب بلوغ قابلیت یکپارچه و راهکارهای آن که سبب ارتقا به یک سطح بالاتر میگردد منجر به بهبود مدیریت منابع، بهبود چرخه حیات و کنترل بهتر بر زمانبندی درسازمان های مدیریت شهری می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of the Maturity Model of CMMI's Integrated Capability in Urban Management Organizations and Determining the Capability Level of Supply Chain of Product and Services Using the SCAMPI Evaluation Method

نویسندگان [English]

  • Bahareh Mazaheri Kalahroodi 1
  • Ramin Nasiri 2
1 daneshjo
چکیده [English]

Introduction & Research Objective: The present article was conducted with the aim of improving the process and the flow of financial activities based on the findings and results of a field study from the 10th area of municipality of Tehran. Considering that improving processes will increase the number of cases, such as speed of responsivity to customers, efficiency improvement, effective management of resources, and therefore improve the urban management. Also due to the fact that CMMI is a framework that its main focus is on improving processes, so it is an appropriate option to boost the flow of activities, especially in the financial area of municipalities.
Findings: In this paper, considering the conducted evaluation through Scoping method and with regard to selected criteria of the level two and three of capabilities, it was concluded that the five areas of the assessed process had the most impact on the flow of financial process and the organization based on the capability level of CMMI is at the first level of capability.
Conclusion: The results of the research indicate that scoping evaluation and prioritization of improving measures and implementation of the general and specific activities of the maturity framework of integrated capability and its solutions, which cause upgrading to a higher level, lead to improved resource management, life cycle improvement and better control of the timing of the urban management system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • maturity model of integrated capability
  • process improvement
  • maturity level and capability

م. عشقی و م. فرهودی زاده، الگوی تکامل توانایی جامع CMMI، انتشارات نص، تهران، 1387.

 

D. M. Ahern, A. Clouse, R. Turner, CMMI® Distilled: A Practical Introduction to IntegratedProcess Improvement, 2nd ed., Westford, Massachusetts: Addison Wesley, 2003.

CMMI Product Team, “CMMI for Services,” Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Ver 1.3, Nov. 2010.

CMMI Product Team, “Capability Maturity Model Integration (CMMI®),” Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Ver. 1.1, Mar. 2002.

S. Shrum, “Choosing a CMMI Model Representation”, Journal of Defence Software engineering, Vol 13, No. 7, pp. 6-7, Jul 2000.

CMMI Product Team, “CMMI® Version 1.3 Planned Improvements,” Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, March 2010.

SCAMPI Upgrade Team, “Appraisal Requirements for CMMI®,” Carnegie Mellon University Pittsburgh, April 2011.

N. Ehsan, A. Perwaiz, J. Arif, E. Mirza, and A. Ishaque. “CMMI®/SPICE® based process improvement.” In IEEE International Conference of Management of Innovation and Technology, ICMIT, pp. 859-862. 2010.

G. Xu, , H. Hu, P. Yu, J. Lv, P. Qu, and M. Zhu, “Supporting Flexibility of the CMMI Process Framework with a Multi-layered Process Model.” In Web Information System and Application Conference, WISA’13, pp. 409-414. 2013.

S.J. Huang and W.M. Han, “Selection priority of process areas based on CMMI continuous representation,” Information & Management, vol. 43, pp. 297–307, 2006.

D. Falessi, M. Shaw, K. Mullen, "A Journey in Achieving and Maintaining CMMI Maturity Level 5 in a Small Organization," IEEE Software, vol. 99, no. PrePrints, p. 1, 2014.

L.G. Jones and M. Konrad, “Capability Maturity Model Integration (CMMI) V1.3 and Architecture-Centric Engineering,” Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, May 2011.

 CMMI Product Team, “Benefits of CMMI within the Defense Industry,” Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, May 2010