واکاوی مدیریت بحران در هویت سیستمی معماری و شهرسازی معاصر ایران

نویسنده

استادیار گروه معماری، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس،ایران nasim_aiandehnegar@yahoo.com

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: شناخت بحران نیازمند سیستمی کردن تئوری‌ها می‌باشد. امروزه مدیریت بحران در حوزه‌های کالبدی معماری و شهرسازی، محور توجه اکثر معماران و شهرسازان قرار گرفته است، در حالی که بحران‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در این حوزه مغفول مانده است. بحران فرهنگی به عنوان اساس سایر بحرانها، موضوعی است که بیش از پیش باید مورد توجه قرار بگیرد و بدون نگرش سیستمی در جهت سازماندهی معماران، اقتصاددانان، جامعه شناسان و سیاست مداران، نمی توان از این بحران عبور کرد.
روش پژوهش: کتابخانه ای و تحلیلی
یافته‌ها:پژوهش حاضر با تکیه بر نگرش سیستمی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و با مقایسه سه روش بنیادین، طیفی و مدیریت بقا در مدیریت بحران، روش تحقیق در بحرانهای معماری را از نوع بنیادین معرفی کرده و بحران‌های مذکور  را در بعد از انقلاب اسلامی در حوزه مسکن را که ریشه در پارادایم فردگرایی غربی دارد؛ مورد واکاوی قرار داده است.
نتیجه گیری: نگرش کلان نگر در حوزه مدیرت بحران در معماری و شهرسازی از موضوعاتی است که بیش از پیش باید بدان پرداخته شود و تا زمانی اندیشه حکمی به عنوان روح سیستم در ایجاد ساختار بین اجزای سیستم( معماران، اقتصاددانان، سیاست مدران و جامعه شناسان) نقش نداشته باشد؛ کارکرد سیستم معماری و شهرسازی  محصولی عبث، گنگ و بی فایده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyze of Crisis Management in the System Identity of Contemporary Iranian Architecture and Urban Planning

نویسنده [English]

  • nasim ashrafi
* Assistant Professor, Department of Architecture, Pardis Branch, Islamic Azad University,
چکیده [English]

Introduction and Purpose of the Research: Understanding the crisis requires the systematization of theories. Today, crisis management in the field of architecture and urban planning is the focus of attention of most architects and urban planners, while the cultural, economic, political and social crises in this area have been neglected. Cultural crisis as the basis of other crises is a topic that should be considered more than once, and without a systemic view of organizing architects, economists, sociologists and politicians, this crisis can not be overcome.
Research method: library and analytical
Results: The present study, based on a systematic approach in the cultural, social, economic, and political spheres, and by comparing three fundamental methods, spectrum and survival management in crisis management, introduced the method of research in architectural crises of a fundamental type and identified the above crises In the aftermath of the Islamic Revolution in the domain of housing, which is rooted in the paradigm of Western individualism.
Conclusion: The macroeconomic attitude in the field of crisis management in architecture and urbanism is one of the issues that should be addressed. as long as the thought of the verdict as the spirit of the system in creating the structure between the components of the system (architects, economists, politicians and sociologists ); The function of the architecture system and the urbanization of the product would be dumb and useless.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis management
  • systemic attitude
  • architecture
  • fundamental method