بررسی عوامل مؤثر بر افزایش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض شهرداری (مورد مطالعه: شهر ایذه)

نویسنده

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز saeidamanpour20@gmail.com

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: با توجه به سهم حداکثری عوارض در تأمین درآمد شهرداری و مدیریت بهتر شهری، بررسی عوامل موثر در کسب عوارض در چارچوب قوانین شهرداری ضروری می‌‌باشد. هدف اصلی این پژوهش، سنجش عوامل مؤثر بر افزایش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض شهرداری در شهر ایذه می‌‌باشد. این هدف از طریق میزان اولویت کاربست شاخص‌های پژوهش بر تمایل به پرداخت عوارض شهرداری در شهر ایذه به وسیله شاخص‌های منتخب بررسی شده است. به همین منظور، شاخص‌ها در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و قانونی در قالب 15 متغیر دسته بندی شده و از دیدگاه شهروندان ایذه ای مورد ارزیابی قرار گرفته است.
روش پژوهش: ماهیت این پژوهش، نظری ـ کاربردی و نوع مطالعه آن، توصیفی ـ تحلیلی می‌‌باشد که برای جمع آوری داده‌های میدانی، در آن از روش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعة نمونه 322 نفر از شهروندان ایذه می‌‌باشد.
یافته­ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم افزار SPSS نشان می‌‌دهدکه شاخص اقتصادی با میانگین (5/90) و شاخص اجتماعی با میانگین (85) و شاخص قانونی با میانگین (5/52) درصد، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر روی تمایل شهروندان برای پرداخت عوارض دارند.
نتیجه­گیری: نتایج این پژوهش گویای آن است که عوارض دریافتی شهرداری با شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و قانونی مطابقت ندارد. در این رابطه پیشنهادهایی همچون تناسب میزان عوارض دریافتی با سطح درآمد شهروندان و در نظر گرفتن تباین بین افراد پر درآمد و کم درآمد و نیز فراهم کردن شرایط برای تسهیل عوارض پرداختی، کاهش کاغذ بازی اداری و تخفیف یا قسطی کردن عوارض معوقه جهت افزایش تمایل به پرداخت عوارض ارائه می­شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors influencing the increase in the willingness of citizens to pay tax (Case Study: City izeh)

نویسنده [English]

  • saeid amanpour
ahvaz
چکیده [English]

Introduction and Objective:  The maximum contribution income due to complications in better management of public utilities, the effective factors in tolls in the context of municipal laws is essential. The aim of this study was to assess the factors influencing the increase in the willingness of citizens to pay tax is Izeh city. This goal through the implementation of priority measures of research on willingness to pay tax in Izeh has been investigated by the selected indicators. For this purpose, the index of economic, social and legal in 15 variables grouped and evaluated from the perspective of citizens is Izeh.
research method: The scoping study, study and application of the methodology, cross - in which survey method using questionnaire was used. Community of 322 residents is Izeh.
Foun: The results of data analysis through SPSS software show that economic indicators with an average (90/5) and social index average (85) and law index average (52/5) percent, the highest impact on the willingness of citizens to pay the toll.
Result: The results of this research show that the municipal incomes are not consistent with economic, social and legal indicators. At the end of the appropriateness of the tolls institutions such as the level of income And consider the contrast between high-income and low-income people and providing conditions to facilitate Duty paid, reducing bureaucracy and increasing tendency to discount and installment payment of arrears of complications is provided.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • citizen
  • complications
  • municipal
  • Economic
  • social
  • legal
  • Izeh

- اکبری، نعمت الله، یارمحمدی، ناصر (1391)، محاسبه میزان پایداری درآمد شهرداری در صورت تقسیط عوارض  ساختمانی موردی شهر اصفهان، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره اول، صص112-121.

- آزاد بزمی، زهرا (1396)، نقش درآمد پایدار در توسعه شهری با تأکید بر عوارض شهری (موردی: منطقه18 شهر تهران)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.

- آیت الهی، علیرضا (1387)، تأمین مالی شهرداری‌های فرانسه،چکیده همایش مالیه شهرداری ها،انتشارات شهرداری تهران،تهران.

- جمشیدزاده زیازی، ابرهیم (1382)، بررسی و تحلیل هزینه‌ها و اعتبارات شهرداری‌های کشور طی سال‌های 56-50 و 79-71، فصلنلمه پژوهشی مدیریت وبرنامه­ریزی کشور، سال چهارم، شماره13.

- حسینی، سیدعلی (1389)، مبانی فنی واجرایی حقوق شهری ومنطقه ای درایران، انتشارات پیام نور

- خمر، غلامعلی، جوادیان، معصومه (1394)، پیش­بینی میزان درآمد حاصل از دریافت عوارض شهری شهرداری‌ها با استفاده از مدل شبکه عصبی (مطالعه موردی: شهر زابل)، نشریه پژوهش­و­برنامه­ریزی شهری، سال ششم، شماره23.

- رام­نژاد، الله مراد (1393)، بررسی نقش عوامل مؤثر بر مدیریت مشارکتی شهر اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز.

- سعیدنیا، احمد (1382)،شهرسازی، مجموعه کتب سبز شهرداری، ج11، تهران، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.

- سوداگری، یوسف (1393)، بررسی عوامل مؤثر بر مطالبات معوق شهرداری تهران از شهروندان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

- شرزه­ای، غلامعلی، ماجد، وحید (1390)، تأمین مالی پایدار شهر: چگونگی تأمین مالی به منظور توسعه پایدار شهری، فصلنامه مدیریت و اقتصاد شهری،

- صفائی­پور، مسعود، حسینی­شه­پریان، نبی­الله، عباسی، زهرا (1393)، سنجش میزان رضایتمندی و تمایل به مشارکت شهروندان در اجرای پروژه­های زیر بنایی شهرداری (نمونه موردی: شهرداری ایذه)، ششمین کنفرانس برنامه­ریزی و مدیریت شهری، مشهد مقدس.

- صفری، عبدالمجید (1383)، ساختار و ترکیب درآمدی شهرداری­ها در کلانشهرهای ایران، مجموعه مقالات همایش مسایل شهرسازی ایران، جلد دوم (مدیریت شهری)، شیراز، انتشارات دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز.

- طرح توسعه و عمران (جامع) شهر ایذه (1389)، مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی.

- عابدین درکوش، سعید (1382)، مدیریت مالی شهر، فصلنامه مدیریت شهری، سال چهارم، شماره13.

- علوی تبار، علیرضا (1379)، بررسی الگوی مشارکت در اداره امور شهرها، سازمان شهرداری‌های کشور.

- علی آبادی، جواد، معصوم، جلال (1380)، چالش­های مدیریت شهری در ایران، مجله شهرداری­ها، انتشارات سازمان شهرداری­های کشور، سال سوم، شماره35.

- فقه رحیمی، نسرین (1395)، بررسی راهکارهای افزایش درآمدهای پایدار در شهرداری زنجان، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت، دانشگاه زنجان.

- قادری، جعفر (1385)،ارزیابی نظام مالی و درآمدی شهرداری­ها در ایران، فصلنامه بررسی­های اقتصادی، دوره سوم، شماره3.

- قلعه­دار، حسام (1382)، مقایسه منابع درآمدی شهرداری­ها در کلانشهرهای ایران وبررسی تأثیرات کالبدی آن، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

- محمودی، محمود، زمردیان، غلامرضا، آقایی، مرتضی (1390)، بررسی عوامل مرتبط به درآمدهای پایدار شهرداری تهران و الویت بندی آنها، کنفرانس اقتصاد شهر، مشهد

- مقدم، حسین (1381)،شیوه­های تأمین منابع درآمدی شهرداری ها، معاونت برنامه­ریزی و توسعه، انتشارات سازمان شهرداری­های کشور.

- ولیجانی دهاقانی، ماشاالله، طباطبائی، عباس (1390)، بررسی عوامل مؤثر بر افزایش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض شهرداری، مجله اقتصاد شهری، شماره 12.

-   Baber, W.R., Gore, A.K., Rich, K.T., Zhang, J.X. (2013). Accounting restatements, governance and Municipal debt financing. Journal of Accounting And Economics, 56 (2-3), 212-227.

-   O,sollivan,a (2003),Urban Economic,5th ed,Mc Graw–Hill Higher Education

-   Pechman, J. (1987). Federal Tax Policy. Washington D.C: Brooking Institution.

-   Shah, Anwar, 2004. Fiscal Decentralization in Developing and Transition Economies: Progress,

-   Problems, and the Promise. Policy Research Working Paper, World Bank, publication, Vol. 3282, No. 3282