پیش‌بینی عملکرد کارکنان بر اساس متغیرهای عدالت سازمانی و امنیت شغلی (موردمطالعه: شهرداری زاهدان)

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه زابل، زابل ، ایران. aleme.keikha@yahoo.cm

2 کارشناس ارشد زاهدانfshahraki658@gmail.com

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی،زاهدانaleme.keikha@yahoo.com

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: در عصر حاضر نیروی انسانی نقش مهمی در مسیر رقابتی سازمان‌ها ایفا می‌کند و بی‌شک سازمانی موفق است که به عدالت و امنیت شغلی کارکنان توجه نماید. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ بررسی نقش عدالت سازمانی و امنیت شغلی بر عملکرد کارکنان شهرداری زاهدان بود.
روش پژوهش: روش تحقیق حاضر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ – ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ با رویکرد معادلات ساختاری بود. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ کارکنان شهرداری منطقه یک زاهدان به تعداد 200 نفر بود که ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ بر اساس جدول مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 127 ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد گردید. ﺑﺮای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﻪ تأیید ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و رواﯾﯽ ﺳﺎزه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ تأیید ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و پایایی ترکیبی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 90/0، 92/0 و 97/0 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ شد. ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده‌ها از نرم‌افزارهای آﻣﺎری spss23 و Smart PLS3 اﺳﺘﻔﺎده گردید.
یافته‌ها: یافته‌های ﭘﮋوﻫﺶ نشان داد که متغیرهای عدالت سازمانی و امنیت شغلی توان پیش‌بینی عملکرد کارکنان را دارا می‌باشد و متغیر امنیت شغلی پیش‌بینی کننده قوی‌تری برای عملکرد مناسب کارکنان شهرداری زاهدان می‌باشد.
نتیجه گیری: وجود عدالت سازمانی در محل کار بیان‌کننده میزان اهمیت سازمان به کارکنان است لذا افزایش سطح عدالت سازمانی عملکرد کارکنان را افزایش می دهد. اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ نیز می‌تواند ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ را کاهش دهد و از ﺧﺮوج ﮐﺎرﮐﻨﺎن از سازمان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد باکیفیت ﺑﺎﻻ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the Performance of Employees Based on Organizational Justice and job security Variables (case study: Municipal of Zahedan)

نویسندگان [English]

  • aleme keikha 1
  • fatemeh shahraki 2
  • hasan keykha 3
1 university of zabol
2 azad university .zahedan branches
3 daneshjo
چکیده [English]

Introduction and Objective: Nowadays, human force plays an important role in the competitive course for the organizations and undoubtedly a successful organization is the one which pays attention to the job security and justice of its employees, which has a salient role in their performance. The purpose of the present study is to investigate the effect of organizational justice and job security on the performance of the employees of Zahedan Municipality.
Method: Research method is descriptive-survey based on structural equations and the statistical population includes all the employees of area 1 Municipality of Zahedan. The sample size includes 200 subjects, 127 of which were selected according to Morgan table and through random sampling. Nihoff and Morman's (1993) questionnaire of standard organizational justice, Nissi et.al questionnaire of job security (1379) and the Hersi and Goldsmith's questionnaire of job performance (1981) have been used for collecting data. Content validity was determined by the confirmation of experts and the validity of the structure was confirmed via factor analysis and the dependability was calculated through compound Cronbach's alpha as 0/90, 0/92 and 0/97. SPSS 23 and PLS3 were used for data analysis.
Findings: The findings of the research indicated that organizational justice and job security have a significant effect (P<0.05) on the performance of the employees of Zahedan Municipality. Also, organizational justice has a significant and positive (P<0.05) effect on the job Security of the employees of Zahedan Municipality.
Conclusion: The existence of organizational justice in workplace indicates the rate of organization importance to employees, Therefore, increasing the level of organizational justice increases employee performance. Also Job security can reduce the dissatisfaction that employees may have about their jobs, Prevent employees from leaving the organization and increase the willingness of employees to deliver high-quality performance.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational justice
  • Job security
  • Employees' performance
  • Municipalityof Zahedan

اصغری زاده، عزت الله؛ عرب علیرضا؛ نیک تبار، مسعود (1396) شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی و تأثیر آن بر بهره‌وری تولید در شرکت ارس خودرو دیزل سهامی خاص، مدیریت بهره‌وری، 10(4): 49-71.

ایمانی، جواد؛ شایان جهرمی، شاپور امین (1392) رابطه‌ی بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بین مدارس استثنائی استان هرمزگان، نوآوری‌های مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره دوم (مسلسل 30)، 39-25.

باغبان، عادله؛ جباری، رامین؛ کریمی، حسین (۱۳۹۵) عدالت و جایگاه آن در مدیریت اسلامی از دیدگاه امام علی (ع)، پنجمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران، همایشگران مهر اشراق،

پور سلطانی زرندی، حسین؛ تندنویس، فریدون؛ نادری مریم (1392) ارتباط ادراک از عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی; ۳ (۵): ۱۳۹-۱۵۵.

پورعزّت، علی‌اصغر؛ واعظی، احمد؛ سلیمی، غلامرضا (1393) تحلیل و بررسی پیش‌فرض‌های ارزش شناختی عدالت سازمانی، دو فصلنامۀ علمی تخصصی اسلام و مدیریت، س ٣، ش ۵، 91-121.

تقی زاده، ﺟﻬﺎن؛ رﺳﻮﻟﻲ، رﺿﺎ؛ بابایی ﺷﺎﻫﺮخ (1394) ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان، فصلنامه‌ی پژوهش‌های ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ (ع)، 7، (2): 77-53.

حبیبی، رؤیا؛ ساکی محمدرضا (1391) مدیریت تصویر از خود و عدالت سازمانی: بازیگران موفق یا مدیران موفق، تحقیقات مدیریت آموزشی، سال چهارم، شماره دوم مسلسل (14).

دانایی فر، ایمان؛ رحیم‌پور، امیر؛ کمال اصل، امید علی؛ قبادی، ماریانوس (۱۳۹۵) بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با عملکرد شغلی با نقش میانجی انگیزش شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان بهبهان، کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز، پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز.

دبیری نیا، جمیله؛ رضوی دینانی، ابتسام؛ افشان، علیرضا (1395) بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شغلی روزنامه‌نگاران استان هرمزگان. پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان. ۶ (۱۱): ۶۸-۸۵.

درخشنده، علی و محمدخانی، کامران (۱۳۹۵) رابطه بین امنیت شغلی و رضایت شغلی با عملکرد کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی، کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس.

دﻫﻘﺎﻧﯿﺎن، ﺣﺎﻣﺪ؛ صبور، الهام؛ حجتی، علیرضا (1392) ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ مؤلفه‌های ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ، پژوهشنامه‌ی ﺑﯿﻤﻪ، 110: 180-153.

دهناد، میثم (1393) تعهد درونی (عشق‌ورزی سازمانی) کلید جادویی امنیت شغلی کارکنان، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه - شماره 168.

رضاییان، علی و میرزاده، لیلا (1389) تأثیر برداشت کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنان. اخلاق در علوم رفتاری. دوره 5, شماره 2-1; از صفحه 94 تا صفحه 102.

سلطانی، ایرج (1386) نقش توسعه منابع انسانی در امنیت شغلی، تدبیر، سال یازدهم، شماره 105.

شاهرخی، سید عماد و جابر انصاری، محمدرضا (۱۳۹۳) بررسی رابطه عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان، همایش بین‌المللی مدیریت، تهران، موسسه سفیران فرهنگی مبین.

فانی، علی‌اصغر؛ دانایی، محسن؛ زکیانی، شعله (1392) بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی: تبیین نقش شخصیت سازمانی. پژوهش‌های مدیریت در ایران، شماره هفدهم، 151-167.

قدمی، علی؛ قربان زاده، بهروز؛ رزم‌آرا، طه (1396) رابطه بین امنیت شغلی و عدالت سازمانی با کارایی و انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان سقز، فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی 1 (1).

قنبر پور ﻧﺼﺮﺗﻲ، اﻣﻴﺮ؛ آﺻﻔﻲ، اﺣﻤﺪﻋﻠﻲ؛ ﺻﻔﺮی جعفر لو، ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ (1395) مدل یابی اﺛﺮ فرهنگ‌سازمانی و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در فدراسیون‌های ورزﺷﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ورزﺷﻲ، 8 (2): 222 -207.

کیخا، عالمه؛ هویدا، رضا و یعقوبی، نور محمد.(1396). بررسی تأثیر رهبری هوشمند بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی با نقش میانجی تفکر انتقادی. پژوهش‌های مدیریت عمومی. سال 10. شماره 35، 61-83.

محرابی، جواد و گلناری، مجتبی (1394) بررسی ارتباط بین امنیت شغلی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان دائمی و موقت در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مدیریت توسعه و تحول، 60-49.

مرزوقی، رحمت اله؛ حیدری، الهام (1396) تبیین نقش واسطه‌گری ادراک از عدالت سازمانی در روابط بین تعدّی نظارتی و خودکارآمدی نوآورانه‌ی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز. پیاورد سلامت.۱۱ (۲): ۱۴۲-۱۵۲

مشیری، کیوان؛ آقایی، نجف؛ سلطانی زرندی، حسین پور؛ قربانی، مهدی (1392) ارتباط بین عدالت سازمانی ادراک‌شده با فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 4 (7): 65-76.

نیسی، عبدالکاظم؛ یزدانی، امیرعباس؛ غلامی، رمضان (1379) امنیت شغلی در محیط کار، مجله دستاوردهای روان‌شناختی، دانشگاه شهید چمران.

وحیدی زاده، علی‌اکبر؛ برزگر، مجید؛ احمدی، عباد الله (1396) نقش واسطه‌گری امنیت شغلی در رابطه بین هویت سازمانی با توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش شهر مرودشت، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 30: 85 - 104.

هرسی، پل؛ بلانچارد، کنت ایچ (1382) مدیریت رفتار سازمانی، مرکز انتشارات علمی، تهران.

Bays, D. Moag, C.(2010) Perceptions of organizational justice, job satisfaction, and organizational commitment in intercollegiate athletics: A study of NCAA men's sport coaches. Unpublished doctoral dissertation, University of Louisville, Kentucky.

Byars, L.I & Rue, L.W. (2008) Human Resource Management: 9 th Edition. New York: Mc GrawHill.

Cropanzano, R. (2012) Organizational Justice. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Vol 17. Oxford: Elsevier. pp. 379–384.

DeConinck, J. B.(2010) The effect of organizational justice, perceived organizational support, and perceived supervisor support on marketing employees' level of trust, Journal of Business Research, 63, 1349–1355.

Erogluer, K. Caner Erselcan, R. (2017) The Impact of The Employees’ Organizational Justice and Burnout Levels on Perceptions of Organizational Silence, Business and Economics Research Journal, 8, (2): 325-348.

Ezgi,Çağlar. (2011) An integrative model of perceptions employee positive mood states and organizational citizenship behavior. a thesis submitted to the graduate school of social sciences of Middle East technical university.

Hersey, P. & Goldsmith, M. (1981) A situational approach to performance planning. Training & Development Journal, 34(11), 38–44.

Imran, R. Majeed, M. & Ayub, A. (2015) Impact of Organizational Justice, Job Security and Job satisfaction on Organizational Productivity, Journal of Economics, Business and Management, 3, (9).

Lala, P. I. & Miculeac, M. (2012) Analiza economico-financiara, editie revizuita si adaugita, Timisoara: Editura Universitatii de Vest Mathis RI, Nica PC, Rusu C, Managementul resurselor umane, Bucuresti: Editura Economica

Mohr, A. T. & Puck, J. F. (2007), Role conflict, general manager job satisfaction and stress and the performance of IJVs. European management Journal, 25 (1), 25-35.

Nadiri, H. & Tanova, C (2010) "An Investigation of the Role of Justice in Turnover Intentions, Job Satisfaction, and Organizational Citizenship Behavior in Hospitality Industry", International Journal of Hospitality Management,29: 33-41.

Ossai-Igwe, E. Sobri Minai, M. Hamzah, A. R. (2014) Employee job security affecting performance in a multi-ethnic environment, International Journal of Business Performance Management (IJBPM),15, (4).

Virgolino, A. I. Coelho, A. & Ribeiro, N. (2017) The Impact of Perceived Organizational Justice, Psychological Contract, and the Burnout on Employee Performance: The Moderating Role of Organizational Support, in the Portuguese Context, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences,7(1): 241-263.