بومی‌سازی تجارب مدیریتی شهر پاریس در حوزه سلامت شهری

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، rasoulafzali8@gmail.com

2 کارشناس ارشد مخاطرات محیطی گرایش انسانی دانشگاه تهران ahmadirankhah@ut.ac.ir

چکیده

مقدمه و ­هدف­ پژوهش: طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، سلامت در ابعاد متفاوت خود (جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی) فرآورده یا برساخته از زمینه­های محیطی و اجتماعی و فرهنگی جامعه است. بنابراین هدف از این پژوهش بهره­بردن از تجارب و سوابق فعالیت­های سلامت محور شهرپاریس، برای ارتقاء سطح فعالیت­های شهر تهران در این حوزه و فائق آمدن بر ضعف­ها وچالش­های مدیریتی دراین زمینه است.
روش پژوهش: در این تحقیق با استفاده از روش مصاحبه­­ی ساختاریافته، اصول و شاخص­های استخراج شده از تجارب موفق شهر پاریس در حوزه سلامت شهری بومی­سازی شده­اند. در این روش صاحب نظران و متخصصین و ذینفعان امر در مورد این اصول نظر داده و قابلیت کاربرد آنها را در شهر تهران مشخص کرده­اند.
 یافته­های پژوهش: وضعیت کنونی شهر تهران نسبت به شاخص­های مطالعاتی حوزه­ی سلامت شهر پاریس در برخی موارد ضعیف، متوسط و خوب ارزیابی شده­ است. میزان یا قابلیت کاربرد این اصول نیز در شهر تهران از نظر مصاحبه شونده­ها به تفکیک هر یک از این شاخص­ها و اصول، متفاوت بوده و برای ارئه­ی راهبردها و راهکارهای پیشنهادی در قالب یک الگوی مدیریتی، تجارب موفق شهر پاریس و مبانی تحقیق که در بخش نظری مطرح شده، مبنای بررسی قرار گرفته است.
 نتیجه­گیری: انطباق عملکرد مدیریت سلامت شهر تهران با تجارب شهر پاریس در این حوزه، تناسب چشمگیری ندارد. از بین ابعاد چهار گانه الگوی پیشنهادی تنها بعد محیطی وضعیت مناسبی دارد. بعد اجتماعی وضعیت متوسط و دو بعد اقتصادی و مدیریت و برنامه­ریزی ضعیف هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Localization of Paris city management experiences in urban health

نویسندگان [English]

  • rasol afzali 1
  • ahmad irankhah 2
1 University of Tehran - Faculty of Geography - Political Geography Group
2 University of Tehran - Faculty of Geography - Department of Natural Geography
چکیده [English]

Introduction and objective: According to the definition of the World Health Organization, health in its various dimensions (physical, psychological, social and spiritual) is based on the environmental, social and cultural context of society. Therefore, the purpose of this study is to use the experiences and records of the health-centered activities of the city of Paris to promote Tehran's activities in this area and to overcome the weaknesses and management challenges in this regard.
Methodology: by  using the structured interview in this research, the principles and indicators were extracted from successful experiences of the city of Paris, which  have been localized in the area of urban health. In this way, experts and stakeholders have considered these principles and their applicability in Tehran.
Findings: The current status of Tehran is poorly, moderately well evaluated in some areas of the study of health in the city of Paris. The extent or applicability of these principles in Tehran is different from the viewpoint of the interviewees, in terms of each of these indicators and principles, and to provide suggested strategies and solutions in the form of a management model, the successful experiences of the city of Paris and The research foundations in the theoretical part have been reviewed.
 Conclusion: The adaptation of the performance of Tehran's health management with the experiences of the city of Paris in this area is not significantly proportional. From the four dimensions of the proposed pattern, only the environmental dimension is appropriate. The social dimension is moderate and two dimensions are economic and management and planning are weak.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban health
  • management experience
  • Paris
  • localization
  • Tehran

اداره­ی کل سلامت، (1390 )، گزارش مقایسه ای اداره سلامت مناطق 22 گانه شهرداری تهران (88-84)، انتشارات معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران. ص 56

سپهردوست، حمید؛ (1390)، عوامل موثر بر توسعه یافتگی از دیدگاه شاخص‌های سلامت، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره هشتم، شماره دوم، ص 64.

سوری, الهام؛ (۱۳93)، محله­ی بررسی در شهر پاریس؛ نمونه­های موفق از توسعه­ی شهری پایدار، نخستین همایش توسعه شهری­پایدار،تهران، قطب علمی توسعه شهری­پایدار،ص20 https://www.civilica.com/Paper-CSUD01-CSUD01_053.html

لحمیان، رضا؛( 1393) ،مطالعه و تدوین سند راهبردی اجرایی فضاهای سبز طرحهای شهری و تهیه نقشه های مربوط به هریک از این فضاها و اجرای طرح جامع فضای سبز و گردشگری و اقتصادی به منظور بهبود فضاهای شهری و حفظ سلامت محیط زیست، طرح پژوهشی، ص352

محمودی، محمدجواد؛ (1390) محاسبه شاخص توسعه انسانی کشور، استان تهران و شهرستان‌های آن، فصلنامه جمعیت،  شماره شصت و هفت و شصت و هشت، ص 118-81.

همافر، میلاد؛ سعیدی رضوانی، نوید؛(1393) تحلیل تطبیقی ساختار برنامه ریزی و مدیریت مناطق شهری مطالعه موردی: تهران،سیدنی،تورنتو ، فصلنامه مطالعات شهری، پاییز 1393، شماره دوازدهم 

“2020:paris, bike capital, the goals for the City(2015)”. Http://www.paris.fr/velo

A Collins, Patricia& Michael V Hayes, )2015(, The role of urban municipal governmentsin reducing health inequities: A meta-narrative mapping analysis, Int J Equity Health. 2010; 8: 13

Asadi-Lari M, Vaez-Mahdavi MR,Faghihzadeh S, Montazeri A, Farshad A,Kalantari N, Maher A,  Golmakani MM, Salehi GH, Motevallian SA, Malekafzali H(2010):The Application of Urban Health Equity   AssessmentandResponse Tool(Urban HEART) in Tehran; concepts and framework.Medical Journal of Islamic Republicof  Iran2010, 24:175-185

Bradley, K., & Galt, R. E. (2013). Practicing food justice at Dig Deep Farms & Produce,East Bay Area, California: self-determination as a guiding value and­ intersections withfoodie logics. LocalEnvironment:54 doi:10.1080/13549839.2013.790350

Breuer, D (1999) , A gu id e to reorien ting urba n plan ning towar ds Local Age nda 21 , Europea n Sustainable Development and Hea l th Serie s3:140

Ebrahim-Zadeh E, Ahad-Nejad M, Ebrahim-Zadeh H, Shafiee Y. (2010)Planning and organization of space – a place of health services using GIS. Journal of Geographical Research. 2010; 73: P. 39-58. [Article in Persian]

Friedli, L. Mental health, resilience andinequalities,(2009) WHO Regional Office for EuropePublication, Copenhagen, Denmark. 2009, 242

Khayatan M, Nasiripour A.S, Amini M, Mohammadnejad M. (2010)Factors affecting access to services from employee health centers – urban health. Following his rejection of Health. 2010; 2(3,4): 18-27. [Article in Persian]

Ministry of Ecology, Sustainable Development, Transport and Housing (2011). French NationalClimate Change Impact Adaptation Plan 2011–2015. Paris: Ministry of Ecology, SustainableDevelopment, Transport and Housing (http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ONERC_PNACC_Eng_part_1.pdf, accessed 12 August 2014).

Morgan , T, M (2003) , Environmental Health , Wadsworth, Canada, 5(3):  102

National Association of City Transportation Officials. «Urban Stormwater Street Guide.» 2017.

National Observatory for the Impacts of Global Warming (2009). Climate change: costs of impacts and lines of adaptation. Paris: National Observatory for the Impacts of GlobalWarming (http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_onerc_3_ENG_vf_2.pdf, accessed 12 August 2014).

Pengqian, F. Siping, D. Jingjing, X. Chaojie, L. Xianwei, F. Yiping, W. (2010). Regional inequality in health and its determinants: Evidence from China. Health Policy. 94 (1): 14.

Roy, Marlene., Hansen , Karl (1881 ), A Brief Overview of the 'Big ' Annual International SD Reports (Developing Idea s), Cana da, International Institute for Sustain able Development (IISD), 68

Schreurs, M. A. (2016). The Paris Climate Agreement and the Three Largest Emitters: China, the United States, andthe European Union. Politics and Governance, 4(3), 219-223. https://doi.org/10.17645/pag.v4i3.666

UNFCCC. (2015, December 12). Paris agreement (FCCC/CP2015/L.9/Rev.1, 12). Retrieved from https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf

UN-Habitat. Streets as Public Spaces and Drivers of Urban Prosperity. https://unhabitat.org/books/streets-as-public-spaces-and-drivers-of-urban prosperity/, 2013.

United Nations. «World Urbanization Prospects: The 2018 Revision.» 2018.

World Health Organization. Global Status Report on Road Safety 2015. 2015.http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/

World Health Organization. Report of the Commission on Ending ChildhoodObesity.http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204176/9789241510066_eng.pdf?sequence=1, 2016.