حکمرانی شهری: شناسایی شاخص‌های برای توسعه مدیریت شهری شهرداری تهران

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران Rahmani.hd@gmail.com

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش شناسایی شاخص‌های بین‌المللی برای بررسی توسعه شهری تهران با استفاده از الگوی حکمرانی شهری است.
روش پژوهش: روش مورد استفاده در این پژوهش روش ترکیبی است که در آن برای ساخت مولفه‌ها و سنجه‌ها در ابتدا با استفاده از روش میدانی (مصاحبه در کنار مطالعه اکتشافی) داده‌ها گردآوری شده و به‌وسیله روش کیفی تحلیل تِم مولفه‌ها و شاخص‌ها شناسایی گردید و نیز برای بررسی روایی مدل به دست آمده از روش کمی (استفاده از پیمایش و توزیع پرسشنامه برای تحلیل عاملی تاییدی) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را در مرحله اول برای تحلیل تِم، تحقیقات پیشین  و کلیه مقالات علمی پژوهشی داخلی و خارجی که دارای کلید واژه شاخص‌های حکمرانی شهری بودند را در بر می‌گیرد. در این بین 8 مقاله علمی پژوهشی داخلی و 15 مقاله معتبر خارجی شناسایی گردید که همه آن‌ها مورد بررسی قرار گرفتند و در بخش دوم جامعه آماری را خبره‌های مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران تشکیل می‌دهد. در مرحله دوم نیز جهت بررسی صحت مدل به دست آمده نیز جامعه آماری را کلیه مدیران شهرداری منطقه یک شهر تهران تشکیل می‌دهند.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از تحلیل تِم نشان از آن داشت که در مصاحبه 62 مضمون شناسایی گردید و سپس با کمک تحلیل عاملی تاییدی از میان آن‌ها در نهایت 50 مضمون انتخاب شد و شاخص‌ها از میان آن‌ها استخراج گردیدند.
نتیجه: در نهایت شاخص‌ها در هشت حوزه مشارکت شهروندان با شهرداری، کارایی و اثربخشی، پاسخگویی به شهروندان، شفافیت، قانونمندی، جهت گیری توافقی، عدالت و بینش راهبردی در شهرداری دسته بندی گردیدند. نتایج حاصل از مدل اندازه‌گیری در حالت تخمین استاندارد و ضریب معناداری نیز نشان از روایی مناسب شاخص‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Governance: Identifying measures for Urban Management of Tehran Municipality

نویسنده [English]

  • hamed rahmani
Assistant Professor, Management, Qazvin Islamic University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Introduction and Purpose: The purpose of this research is to identify international indicators for studying urban development in Tehran with using urban governance model.
Method: the method used in this research is combined research that for making components and indicators at first, data was collected by using field method (interviews with exploratory study) and identified by qualitative method of theme analysis of components and indicators. Also, to assess the validity of achieved model quantitative method (using the scrolling and distribution of the questionnaire for confirmatory factor analysis) was used. In the first stage for theme analysis The statistical population in this research include previous research and all internal and external scientific articles that contained the key word for urban governance indicators. In the meantime, 8 scientific studios internal articles and 15 valid external articles were identified that all of them were studied. In the second part, the statistical society consists of experts from Studying and Planning Center of Tehran city. In the second part also for studying validity of the model The statistical population consists of all zone one municipality managers of Tehran.
Finding: The results of the analysis revealed that 62 themes were identified in the interview and then, with the help of confirmatory factor analysis, among them, 50 topics were finally selected and the indices were extracted from them.
Result: Finally, indicators were categorized in the municipality in 8 areas of citizen participation with municipality, efficiency and effectiveness, citizens' accountability, transparency, legality, consensus orientation, justice, and strategic vision within municipality. The conclusions obtained from measurement model in the state of standard estimate and also T-value demonstrate appropriate validity of indicators.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article 83 of the Civil Service Management Act
  • Urban Governance
  • Urban Governance Indicators
  • Theme Analysis

-اجزاء شکوهی، محمد، رهنما، محمد رحیم، گوهری قاسم‌پور، نسرین (1393). ششمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه‌های شهر اسلامی، مشهد.

-آدینه وند ، علی اصغر (1391).  ارزیابی عملکرد شهرداری‌های هشتگانه شهر اهواز در چهارچوب حکمرانی خوب شهری، پایان نامه کارشناس ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران.

-ایمانی جاجرمی، حسین، صدیق سروستانی، رحمت اله، فیروزآبادی، احمد (1386). تحلیل مدلهای حکمرانی شهری در انتخابات سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره ۲۴.

-برک‌پور، ناصر (1385) .حکمروایی شهری و نظام اداره شهرها در ایران، همایش برنامه ریزی و مدیریت شهری.

-برک پور، ناصر،  اسدی، ایرج (1388). مدیریت و حکمرانی شهری. تهران.، دانشگاه هنر.  گزارش معاونت پژوهشی.

-برک‌پور، ناصر، اسدی، ایرج (1390). مدیریت و حکمروایی شهری، انتشارات دانشگاه هنر.

-بیگی‌نیا، عبدالرضا، صفری، سعید، مرشدی‌زاد، علی (1391). شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های حکمرانی خوب، چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 12، صص 65-86.

-شماعی، علی، آدینه‌وند، علی اصغر، حاجی‌زاده، مریم (1391). ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها بر اساس حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر یاسوج).

-صفایی پور، مسعود، امان‌پور، سعید، نادری چگینی، زهرا (1392). ارزیابی و تحلیل میزان تحقق‌پذیری حکمرانی خوب شهری در شهر خرمآ ‌آباد، فصل‌نامه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس، سال پنجم، شماره 17.

-علیخانی، فرشاد (1388). حکمرانی شایسته: الگویی استراتژیک در مدیریت توسعه کشورهای نفت‌خیز، هفتمین کنفرانس بینلال ‌المللی مدیریت.

-کاظمیان، غلامرضا (1386). درآمدی بر الگوی حکمرانی شهری. فصلنامه جستارهای شهرسازی. شماره  19-20.

Brand, H. (2007). Good Governance for the Public’s Health, European Journal of Public Health, pp 25-41.

Brouk, B. (2006). Toward Good Governance in Russia: Optimizing Government Function. (Unpublished master dissertation), Wyoming University, U.S.A.

Etzioni, A. (1961) A Comparative Analysis of Complex Organizations: On Power, Involvement, and Their Correlates. New York: Free Press.

Epstein, Gil S. & Gang, Ira N. (2009). Good governance and good aid allocation, Journal of Development Economics, 89(1), 12-18.

Huther.J and Shah, A. (2000). Applying a Simple Measure of Good Governance to The Debate on Fiscal Decentralization, Available at: www.econ.world bank.org.

Jong, M. and Kroesen, O. (2007). Understanding How to Import Good Governance Practice in Bangladeshi Villages, Knowledge, Technology & Policy. (19)4, 9-25.

Kaufmann D, Kraay A, Mastruzzi M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues, World Bank Policy Research Working Paper No. 5430

Lindblom, C.E. (1977) Politics and Markets: The World’s Political-Economic Systems. New York: Basic Books.

Maharaj, K., Heil, D. and Ransburg, A.C.T. (2006). A Framework for Good Governance in Project Management in South Africa, Journal of Industrial Engineering, (17) 2, 19-33.

Prasad, B.C. (2008). Institutions, Good Governance and Economic Growth in the Pacific Island Countries, International Journal of Social Economics, (35) 12,904-918.

Praveen, K. (2008). Public Sector Governance Reform: The World Banks Framework, International Journal of Public Sector Management, (21)5, 556-567.

Roper Nedd, R., K. (2008). Good Governance and Corporate Social Responsibility Rhetoric to Reality, (Unpublished doctoral dissertation), Howard University, U.S.A

Roy, I., (2008). Civil Society and Good Governance: (Re-) Conceptualizing The Interface, World Development, (36)4, 677-705.

Shipley, R. and Kovacs, J. F. (2008). Good Governance Principles for The Cultural Heritage Sector: Lessons from International Experience, Corporate Governance, (8)2, 214-228.

Smith, D. and Politowski, D. (2008). Good Governance a Risk-Based Management Systems Approach to Internal Control, Second Edition, London, Published BSI.

Tanner, Thomas, Mitchell, Tom, Polack, Emily Guenther Bruce (2009). Urban Governance for Adaptation: Assessing Climate Change Resilience in Ten Asian Cities, Institute of Development Studies (IDS), At the University of Sussex.

UN – Escape (2001). What is Good Governance? Bangkok. Thailand. www.un habitat.org.

Van Donge, J. K. (2008). The Plundering of Zambian Resources by Frederick Chiluba and his Friends: A Case Study of the Interaction between National Politics and The International Drive towards Good Governance, Published by Oxford University Press on behalf of Royal African Society.

Weiss, T. G. (2000). Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges, Third World Quarterly, (21) 5,795-814.

World Bank(2003), Better Governance for Development in the Middle East and North Africa , available at www.worldbank.org/wbi/governance.

World Bank (2007), Worldwide Governance Indicators 2007: Country Data Report for Iran, 1996- 2006,available at  www.worldbank.org/wbi/governance/.