ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه‌های ورزشی و مدیریت پیامدها (مطالعه موردی ورزشگاه شهید کاظمی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

بیان مسئله: امروزه مفاهیمی چون مشارکت اجتماعی، سلامت در تمامی ابعاد آن، دسترسی به منابع اطلاعاتی و... در توسعه­ پایدار شهری اهمیت یافته­اند. توجه به مردم به عنوان بهره­مندان توسعه و دخالت دادن آن­ها (مشارکت) در روند توسعه و توجه به تمامی آثار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اقدامات توسعه­ای بر زندگی اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار می­باشد.
 روش پژوهش: نوع مطالعه در این پژوهش از نظر مسیر، توصیفی ـ تحلیلی و از نظر هدف کاربردی بوده است. برای گردآوری اطلاعات نیز، از روش میدانی و اسنادی استفاده شده است. در بخش اسنادی، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص مکان مورد مطالعه و پروژه­ی مورد نظر گردآوری شده و در بخش میدانی نیز وضع موجود در قالب مصاحبه­های اکتشافی، مشاهده و بررسی کاربری­های عمده، شناسایی گروه­های مردمی و در نهایت به گردآوری پرسش­نامه­های مورد نظر ختم شد. در واقع بررسی پیامدها از طریق روش کمی و پیمایش از ساکنان اطراف پروژه و نیز از روش کیفی و ابزار مصاحبه عمیق در کسب نظرات مسئولان شهرداری منطقه­ی 19 و اعضاء شورایاری استفاده شد.
اهداف پژوهش: هدف پژوهش ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ساخت استادیوم فوتبال شهید کاظمی بر ساکنان منطقه­ی 19 شهرداری تهران می باشد نتایج تحقیق نشان می‌دهد که. افزایش روحیه­ی ورزش و میل و رغبت نوجوانان و جوانان و جذب آنها به ورزش، کاهش آسیب­های اجتماعی و بزه­کاری در محله، دسترسی اهالی به امکانات ورزشی و فرصت رفتن به استادیوم و دیدن بازی‌ها از نزدیک، غنی شدن اوقات فراغت اهالی به خصوص نوجوانان و جوانان، استعداد یابی در میان جوانان و نوجوانان و... از مهم‌ترین پیامدهای مثبت و ایجاد ترافیک در منطقه، خرید و فروش مواد مخدر در اطراف استادیوم، از بین رفتن آرامش اهالی محله، کاهش امنیت محله (نزاع بین تماشاچیان)، بالا رفتن اجاره­بها در محله و ... از مهم­ترین پیامدهای منفی از نظر ساکنان و نیز اعضاء شورایاری و مسئولان شهرداری بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social and cultural impacts assessment of sports project and management outcoms (case study: Stadium of martyr Kazemi)

چکیده [English]

Introduction and Objective of research: Concepts such as social participation, health in all its Dimensions, access to information and resources ... Are important in sustainable urban development.As beneficiaries of the people and their involvement (participation) in the development process and the entire social, cultural and economic development of the social life is very important.
Methods: In this study the research, analytical, and the purpose of the application. For the data collection, field procedures and documents used.The documents and information of the location of the project has been collected and studied the current situation in the field of exploratory interviews, observations and review of applications, the identification of groups of people and the questionnaires collected.The impact of scrolling through quantitative and qualitative methods and tools as well as residents of the project and in-depth interviews with municipal officials, business ideas and members of District 19 councils, were used.
Research Objectives: This study evaluated the effects of social and cultural consequences of the region's 19 municipalities Tehran soccer stadium martyr Kazemi isthe results show that. Boost morale and willingness sports and youth and attract them to exercise, reduce social harm and crime in the neighborhood , residents have access to sports facilities and the opportunity to go to the stadium and see the games close, especially young people and enriching leisure youth , talent among young people and ... The most positive outcomes .Traffic in the area of drug dealing around the stadium, the neighborhood residents to calm down neighborhood security (conflict between the audiences), the rent going up in the neighborhood and most of the residents and the negative consequences members of municipal councils and authorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • football stadium martyr Kazemi
  • cultural and social impact assessment (csia)
  • Corporate social responsibility
  • Sustainable development
  • Region 19 of Tehran Municipality