بررسی تناسب ساختاری و فرهنگی شهرداری شیراز جهت اجرای طرح واگذاری برخی از وظایف دولت به شهرداری‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: هدف از انجام این تحقیق، بررسی میزان آمادگی عوامل درون سازمانی شهرداری شیراز جهت پذیرش برخی تصدی‎های دولتی می‎باشد که به صورت مطالعه موردی در شهرداری شیراز انجام گرفته است. میزان آمادگی از طریق چهار شاخص، «امور مرتبط با مسکن و شهرسازی»، «امور مرتبط با بهداشت و محیط زیست»، «امور فرهنگی، هنری و اجتماعی» و «امور آب، برق، گاز و مخابرات» عملیاتی شده است.
روش پژوهش:  جهت جمع‎آوری اطلاعات و اندازه‎گیری متغیرهای سنجشگر میزان آمادگی، در این پژوهش که به روش توصیفی انجام شده از ابزار پرسشنامه با تأیید روایی و پایایی آن استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، مدیران و سرپرستان شهرداری شیراز بودند و کل جامعه مورد آزمون قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‎های این تحقیق فرضیه‎های تعریف شده را تأیید کرد و نشان داد که بین ویژگی‎های ابعاد ساختار سازمانی، آمادگی مدیران و تناسب فرهنگ سازمانی برای تغییر از یک طرف و آمادگی سازمانی شهرداری شیراز جهت پذیرش وظایف جدید از دولت از طرف دیگر در سطح معناداری 01/0=α رابطه وجود دارد.
نتیجه گیری:   نتایج نشان داد که در مورد آمادگی کلی شهرداری شیراز برای پذیرش وظایف جدید، بیشترین آمادگی جهت پذیرش وظایف مربوط به «امور مرتبط با مسکن و شهرسازی» و کمترین میزان آمادگی مربوط به پذیرش وظایف مربوط به «امور آب، برق، گاز و مخابرات» می‎باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Structural and cultural appropriateness of Shiraz Municipality for the implementation of the tasks assigned to municipal governments

چکیده [English]

Introduction and purpose: The establishing integrated management city's subject is emphasized in third and fourth economic, social and cultural development program of Islamic Republic of Iran by outsourcing some governmental incumbencies. But this subject has not done yet.
The purpose of this thesis is to study the effective factor on organizational preparation of Shiraz Municipality for acceptance of some governmental incumbencies. For accomplishing this, first, the incumbencies categorized to four groups as "urbanism and housing processes", "environment and hygiene processes", "social, arts and cultural process", and "water, electricity, gas and telecommunication processes".
Methods: A valid and reliable questionnaire made for gathering information and measuring evaluator variables. Then, completing questionnaires asked from all managers and supervisors of Shiraz Municipality.
Results: The resulted hypothesis of the thesis shows that there is a significant relationship (with a =0.01) between "organization chart, managers preparation and cultural organization" and "organizational preparation of Shiraz Municipality for acceptance of some governmental incumbencies". It also shows that Shiraz Municipality has maximum preparation for doing urban and housing processes and minimum preparation for doing water, electricity, gas and communication processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated city management
  • outsourcing governmental incumbencies
  • Shiraz municipality
  • organizational preparation