عوامل مؤثر بر دستیابی دولت‌های محلی به منابع درآمدی پایدار (مورد مطالعه: شهرداری فیروزکوه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: امروزه مدیریت شهری نیازمند یک نظام پایدار درآمدی است تا از طریق آن بتواند به وظایف ذاتی خود عمل کند. اداره‌ی مطلوب شهر و ارائه‌ی خدمات مناسب به شهروندان و هدایت پروژه‌های عمرانی مستلزم دستیابی به درآمدی پایدار است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر دستیابی حکومت‌های محلی و شهرداری شهرهای کوچک به منابع درآمدی پایدار انجام شده است.
روش پژوهش: بدین منظور صورت‌های مالی شهرداری فیروزکوه از سال 1381-1390 که بر اساس الگوی هفت طبقه‌ای مبتنی بر ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها تنظیم شده است و ضمن انجام مصاحبه با اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
یافته‌ها: نتایج این تحقیق نشان داد درآمدهای شهرداری فیروزکوه در این دوره ده ساله عمدتاً مبتنی بر درآمدهای ناپایدار ناشی از عوارض ساختمانی (بین 20 تا 40 درصد) بوده و این درآمدها اساساً متأثر از سیاست‌های دولت در حوزه مسکن و رکود و رونق بازار مسکن بوده و شورای اسلامی شهر در این حوزه با بررسی و تغییر تعرفه‌های عوارض ساخت و ساز و ماده 100 بر این درآمدها تأثیر داشته است.
نتیجه‌گیری: شهرداری فیروزکوه در پایدارسازی منابع درآمدی خود چندان موفق نبوده و می‌تواند با همکاری شورای اسلامی شهر سیاست‌هایی را در راستای دستیابی به منابع درآمدی پایدارتر مانند جذب سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، توسعه صنایع خصوصاً صنعت گردشگری و سایر فعالیت‌های خدماتی تدوین و اجرا نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Affecting factors on Delivering Sustainable Income Resources of Local Governments (Case of Study: Firoozkooh Municipality)

چکیده [English]

Introduction and purpose: Today urban management needs a sustainable income system to be able to implement its duties. Effective urban administration and providing suitable services to citizens and performing construction projects all need sustainable income. This research aimed at studying affecting factors on delivering sustainable income resources by local government and municipalities in small towns.
Method: To do this research, financial documents of Firoozkooh municipality in the period of 2001-2011 have been collected and some interviews with members of local parliament and urban managers has been done and analyzed.
Results: The results showed that income resources of Firoozkooh municipality mostly was based on unsustainable income  of construction  taxes(between 20to 40%) which were affected by public policies made by government in the field of house building development and its market  and local parliament has affected this resources with changing the taxes.
Conclusion: It can be concluded that Firrozkooh municipality hasn't been successful in sustaining income resources and can make and implement some policies to deliver more sustainable resources such as investment attraction, tourism development and other relating services with collaboration of local parliament.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Municipality
  • Local government
  • Local Parliament
  • Sustainable Income