تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: در مدیریت امور شهری، مشارکت شهروندان به عنوان عنصر کلیدی در راستای دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده، از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا مشارکت دادن شهروندان موجب خواهد شد تا آنان در انجام امور شهری مسئولیت و تعهد را بپذیرند. در این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت امور شهری، میزان مشارکت شهروندان ارومیه و عوامل مؤثر بر آن، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده و از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات از میان 384 سرپرست خانوار نمونه در مناطق چهارگانه شهر ارومیه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای (چند مرحله‌ای) استفاده شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: حاکی از آن است که بیشترین و کمترین میزان مشارکت در مناطق 1 و 2 به ترتیب با میانگین 62% و 51% در 8 مؤلفه بوده است. به طور کلی در شهر ارومیه از میان مؤلفه‌های مورد بررسی، بیشترین میزان مشارکت شهروندان در مؤلفه پاکسازی محیط شهری، با 5/71% بوده و کمترین میزان مشارکت شهروندان در مؤلفه درختکاری در محله و شهر، با 5/31% بوده است. همچنین، میانگین مشارکت شهروندان در مناطق چهارگانه ارومیه حدود 5/55 درصد بوده که نشان از مشارکت متوسط در اداره امور شهر دارد و عوامل مؤثر بر آن عبارتند از سن، تحصیلات، بعد خانوار، سابقه سکونت در محل، وضع فعالیت، نوع شغل و نوع مسکن بوده است. متغیرهای میزان درآمد و میزان هزینه خانوار هیچ‌گونه رابطه معناداری با میانگین مشارکت شهروندان نشان نداده‌اند. در تحلیل مدل رگرسیونی چند متغیره نیز مشخص شد که متغیرهای وارده بر مدل، 52 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کنند. در این میان سهم متغیرهای مستقل بعد خانوار، سابقه سکونت در محل و نوع شغل از همه بیشتر بوده است. متغیر تحصیلات کمترین سهم در تبیین متغیر وابسته را ایفاد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discussion of agents influencing citizens' participations on managing urban affairs (Case Study: Urmia City)

چکیده [English]

Introduction and Objective: Making citizens take part in managing their own city affairs tends to their active motions and responsibility and undertaking as well. This active presence results in the formation of mutual relations between those folks and city management system, and this in turn causes city management system to be dynamic and in accordance with citizens requirements. In this paper we have made an attempt not only introduce the governing theories of citizen participations but also to test this factor in the real case of Urmia city.
Method: This paper approach is based on analyzing-describing. The research instrument is documentary and determinative research by distributing questionnaires about the governing agents of citizenship participation among Urmia citizens (family leaders). The statistical society of our research includes 384 Urmia citizens.
Results and discussion: space distribution of the participation of the citizens for Urmia showed that the level of participation in regions, 1, 4, 3 and 2 was 62%, 56%, 53% and 51% in respect the highest level of participation belong to the first urban area. The highest level of participation of this region is that of cleaning urban environment (90.5%) and the lowest level was in planting trees (40.3%). The lowest level of participation is in the two municipality's area, that the highest level of participation belongs to cleaning urban spaces (77.8%) and their lowest level is for the issue of getting a member of the unions (20.3%).
The results show that among all of the components the cleaning of urban spaces was the first matter of participation in Urmia with a percentage of 71.5% and the least participation was belonging to tree planting (31.5%). Generally, the participation ratio of Urmia citizens has been 55.5% which indicates the average participation to manage urban affairs. And the determining factors of this index are: age, education, family dimension, residency in neighborhood, activity status, occupation kind and house type

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • citizens
  • managing urban affairs
  • Urmia city