بررسی رابطه نگرش به مشارکت اجتماعی در بُعد رفتاری و رعایت انضباط ترافیکی در بین رانندگان تاکسی شهر تهران در سال 1387

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: هدف کلی این نوشتار بررسی رابطه نگرش به مشارکت اجتماعی و رعایت انضباط ترافیکی است. تعیین رابطه نگرش به مشارکت در بعد عاطفی و احساسی و تمایل به رعایت انضباط ترافیکی، تعیین رابطه نگرش به مشارکت در بعد شناختی و تمایل به رعایت انضباط ترافیکی و تعیین رابطه نگرش به مشارکت در بعد انگیزشی و تمایل به رعایت انضباط ترافیکی و در بین رانندگان، از اهداف جزئی تحقیق هستند.
روش پژوهش: جامعه آماری تحقیق را رانندگان تحت پوشش سازمان تاکسیرانی شهران که برای دریافت دوره‌های عمومی آموزش‌های امداد و نجات در مراکز تحت پوشش اداره کل سلامت شهرداری تهران، مراجعه کرده‌اند. بر اساس فرمول محاسبه حجم نمونه، 340 نفر انتخاب شدند.
تکنیک جمع‌آوری اطلاعات بر اساس پرسشنامه محقق ساخته با مراجعه پرسشگران به جامعه آماری تحقیق در سطح شهر تهران انجام شد. علاوه بر استفاده از پرسشنامه، از روش‌های اسنادی و کتابخانه‌ای، مصاحبه با برخی کارشناسان و همچنین جستجوهای اینترنتی به عنوان مکمل روش فوق استفاده شده است. برای سنجش دقت ابزار از آزمون دقیق فیشر در سطح احتمال خطای α=%5 استفاده خواهد شد. برای سنجش روایی آماری سؤالات پرسشنامه از آزمون خی‌دوی کارل پیرسون استفاده شد که با قرار گرفتن تابع نمونه‌ای آزمون در ناحیه بحرانی و رد فرضیه H0، فرضیه تحقیق تأیید می‌شود. نتیجه می‌گیریم که مقیاس طراحی شده دارای روایی است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش با استفاده از آزمون خی‌دو کارل پیرسون در سطح اطمینان 95 درصد و درجات آزادی مربوط به هر فرضیه، نشان داد: با تغییر میزان نگرش به مشارکت اجتماعی رانندگان در ابعاد رفتاری، انگیزشی، احساسی و شناختی، شاهد تغییر در میزان رعایت انضباط ترافیکی آنان هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

After observing the behavior and attitude of the social participation in traffic discipline among taxi drivers in Tehran in 1387

چکیده [English]

Introduction and Objective: The objective of this paper is to investigate the relationship between attitudes, social participation and observance of traffic discipline. Attitude determination and willingness to participate in the emotional discipline to observe traffic, Determine the relationship between cognitive attitude and willingness to participate in the observance of traffic discipline And the attitude and motivation and willingness to participate in the observance of traffic discipline among the drivers, the objectives of the study are detailed
Methods: The study population covered by the taxi drivers SHAHRAN to get the general education courses and rescue centers covered by the health department of Tehran referred. The formulas for sample size calculation, 340 individuals were selected.
According to data collected by questionnaire technique referred to questionnaire survey was carried out in Tehran. In addition to the questionnaire, the methods and library records, Internet searches and interviews with some experts as a complement to the above method is used. Fisher's exact test instruments accurately measure the error probability α =% 5 will be used. Karl Pearson's chi-square test statistic to measure the validity of the questionnaire was used, with the sample being tested and rejected in the critical region hypothesis H0, the hypothesis is confirmed. We conclude that the scale is designed for high reliability.
Conclusion: The results of Karl Pearson square test at 95% confidence level and the degrees of freedom associated with each hypothesis, showed that the change in social attitudes of the drivers of behavioral, motivational, affective, and cognitive changes in the level of respect are traffic discipline them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • traffic discipline
  • attitudes
  • social participation and Traffic