بکارگیری مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد و بودجه‌ریزی عملیاتی سازمان‌ها در مدیریت شهری (مطالعه موردی: شرکت‌های آب و فاضلاب)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: امروزه عملکرد مالی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های عملکردی سازمان‌ها محسوب می‌شود، زیرا اطلاعات مالی زیربنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، خط‌مشی‌های استراتژیک مدیریت و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های نظام‌های بودجه‌ای در سازمان‌ها به حساب می‌آید. سازمان‌ها در راستای ارزیابی عملکرد مالی و تدوین بودجه، از تکنیک‌های متداول تجزیه و تحلیل شاخص‌ها، پارامترهای کمی و سلیقه‌ای استفاده می‌کنند، اگرچه این نوع تکنیک‌ها، اطلاعات مفیدی را فراهم می‌آورد، اما به دلیل در نظر نگرفتن کلیه‌ی شاخص‌ها و معیارها، تصویر جامعی از عملکرد و برنامه‌ها را به دست نخواهد داد و نتایج بدست آمده از اعتبار قطعی برخوردار نمی‌باشد. با توجه به ‌این که شاخص‌های مالی و بودجه، حوزه‌های عملکردی متفاوتی را پوشش می‌دهند که هر سازمان می‌تواند در برخی از این حوزه‌ها دارای قوت و در برخی دارای ضعف باشد، لذا استفاده از مدل‌های علمی به منظور ارزیابی عملکرد مالی و بودجه‌ریزی عملیاتی به لحاظ در نظر گرفتن هم‌زمان شاخص‌های گوناگون در حوزه‌های مختلف، تأثیر زیادی بر نتایج ارزیابی، هدف‌گذاری سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها خواهد داشت.
روش پژوهش: در این مطالعه، از روش تحقیق توسعه­ای و توصیفی استفاده شده است. عملکرد مالی شرکت‌های آب و فاضلاب در ایران در این پژوهش، بر اساس شاخص­های‌ مالی، بهره‌وری، کارکنان، مشترکین، تخصیص منابع و فرآیندهای مدیریتی پس از تعیین وزن آن‌ها، با ترکیب مدل‌های TOPSIS ,ELECTRE TAXONOMY-NC ,TAXONOMY-CL ارزیابی شده و نهایتاً بکارگیری مدل‌های فوق در مراحل مختلف بودجه‌ریزی عملیاتی در سازمان‌ها پیشنهاد شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد، مدل‌های تصمیم­گیری چند معیاره یک ابزار کارآمد برای شناسایی عملکرد مالی، تعیین شاخص‌های اثربخش، تدوین ضوابط بودجه، تفویض اختیار، بهبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Usage of M.A.D.M in Urban Management Basis to Evaluate Performance and Operational Budgeting of Organizations (Case study: holding company in water and wastewater sector)

چکیده [English]

Introduction: One of the most important departments in the organizations is related to the financial actions because the financial data are known as the bases for many decisions, guidelines and the management strategic & compiling the program and the policy of budget organization.
In regard to evaluating the financial actions and compiling the policies & budget plans, the organizations are used the common techniques for analyzing indexes, quantitative parameters although these kinds of techniques are prepared the useful information but due to non-mentioning all indexes and criterions, the comprehensive image will not achieve by these actions and plans and the achieved results don’t have the definite credit.
As the financial indexes and budget are covered different parts in this sector. So every organization or sector can have some strength or weak points in these sectors. Therefore, using the scientific models for evaluating the financial actions and budgeting has the special effect in the results of evaluating making goals for policies, and decisions because of mentioning the different indexes in different sectors simultaneously.
Method: Research method in this study is descriptive and developmental. The financial actions of water and wastewater companies are evaluated based on indexes in the subject of finance, operation, employees, consumers, allocating resources and the management process after identifying their sizes with combing the models of TOPSIS, ELECTRE , TAXONOMY-NC  and TAXONOMY-CL in this article and finally using the above models are suggested in the different process of budgeting operation.
Results: The achieved result are shown the models of  MADM is an efficient tool for recognizing the financial actions, defining the effective indexes, compiling the procedures of budgeting operation, giving over the authority, evaluating operation, starting management of the expenses and operating the existing capacities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluating Appraisal Financial
  • Operating Budget
  • Index Financial
  • M.A.D.M Models