ارزیابی بافت قدیم شهرها مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: بافت قدیم شهرها یکی از مسائل مهم در برنامه‌ریزی شهری می‌باشد که امروزه بر اثر قدمت بنا، فرسودگی بافت و دسترسی نامناسب، به عرصه‌ای آسیب پذیر در برابر حوادث و سوانح طبیعی و انسان ساخت، در مراکز شهرها تبدیل شده است. هدف پژوهش، تحلیل فضایی بافت قدیم شهرها مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل جهت دست‌یابی به الگوی پایدار می‌باشد.
روش پژوهش:‌ روش تحقیق، ترکیبی از روش‌های تحلیلی- استقرایی، پیمایشی و موردی بوده و نوع پژوهش «کاربردی» می‌باشد شاخص‌های مورد توجه در پژوهش حاضر، قدمت بنا، کیفیت ابنیه، ریزدانگی، تعداد طبقات، فضای سبز، سازگاری، خدمات درمانی، خدمات شهری و درجه محصوریت تعیین گردید. 
یافته‌ها: از مسائل اصلی بخش مرکزی شهرها، فرسودگی مناطق مسکونی است که با توجه به بررسی‌های انجام شده، مراکز بافت‌ها با توجه به مناسب نبودن معابر شهری، از نظر شاخص دسترسی به مراکز امداد و نجات، در مواقع بحرانی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Old Urban Texture Based on Passive Defence

چکیده [English]

Introduction and purpose: The urban old texture an important problem in urban planning that today due to anquity buildings and unsuitable accessibility has converted to disposale damage fields against natural and artifact events. The research object is spatial analysis of old urban texture based on passive defence principles for attending to stability pattern.
Methodology: In present research the research method is combination of analytical_ survey and typical methods and kind of research is applied. The important indexes determined an antiquity buildings, build quality, number of floor, green space, compatibility, media services, urban services and surrounded degree.
Findings: one of main problems of urban centres’ part is residential regions depreciation that according to accomplished studies, texture centres’ according to unsuitable of urban passages from accessibility index to assisting centres located in undesirable situation in critical times.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive defense
  • stability pattern
  • war
  • rehabilitation texture