بررسی نقش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری در تأمین امنیت اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی منطقه 3 شهرداری تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: امروزه نقش و اهمیت امنیت در پیشرفت هر جامعه­ای تا بدان پایه است که آن را بستر و پیش­نیاز هر گونه توسعه­ای دانسته­اند خصوصاً در جوامع در حال توسعه که با انواع بحران­ها و چالش­های مستمر ناشی از عقب­ماندگی مواجه می­باشند. این پژوهش با هدف بررسی نقش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری در تأمین امنیت اجتماعی شهروندان تهرانی با شش مؤلفه امنیت مالی، بهداشتی، روانی، جانی، شغلی و زیستی به مرحله اجرا درآمده است.
روش پژوهش: در این تحقیق پیمایشی از روش مطالعه توصیفی- اکتشافی استفاده شده و جامعه آماری شامل دو گروه می­باشد که گروه اول شهروندان منطقه 3 شهرداری و گروه دوم نیز کلیه مسئولین و کارشناسان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران است. ابزار اندازه­گیری پرسشنامه محقق ساخته بوده که توسط هر دو گروه جامعه تکمیل و با استفاده از نرم­افزارهای SPSS و MINITAB مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش نمونه­گیری جامعه آماری گروه اول تصادفی و طبقه‌ای و گروه دوم به صورت تمام شماری می­باشد.
یافته‌ها: از دیدگاه شهروندان، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اثر معنی‌داری در تأمین مؤلفه­های امنیت اجتماعی شهروندان ندارد. نتایج حاصله نشان می­دهد که بین نظرات شهروندان و کارکنان و مسئولین شهرداری در خصوص عملکرد معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران شکاف وجود دارد و کارکنان و مسئولین شهرداری نظر مساعدتری نسبت به عملکرد این معاونت در تأمین امنیت اجتماعی و مؤلفه­های آن دارد.
نتیجه گیری: از دیدگاه شهروندان، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران بیشترین تأثیر را بر امنیت بهداشتی شهروندان و کمترین تأثیر را بر امنیت شغلی و جانی آن‌ها داشته و از دیدگاه کارکنان و مسئولین، این معاونت بیشترین تأثیر را بر امنیت بهداشتی شهروندان و کمترین تأثیر را بر امنیت شغلی، مالی و جانی آن‌ها داشته است. در بررسی میزان شکاف بین نظرات این دو گروه در خصوص عملکرد معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران می­توان گفت کارکنان و مسئولین شهرداری، نظر مساعدتری نسبت به عملکرد این معاونت در تأمین امنیت این مؤلفه‌ها داشته‌اند و بیشترین شکاف بین نظرات این دو گروه، در خصوص تأمین امنیت شغلی و زیستی شهروندان و کمترین شکاف نیز در خصوص تأمین امنیت مالی شهروندان مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of Social and Cultural Deputy of Tehran`s Municipality in providing social security for citizens (Case Study: Tehran`s Municipality, Region 3)

چکیده [English]

Introduction and Objectives: Security is one the most fundamental and basic needs of every nation and country. The activities of Social and Cultural Deputy within the social and cultural working environment of Tehran`s Municipality can have significant effects on improving the quality of life, achieving life skills, optimal spending of leisure time, and mental and psychological tranquility of citizens. The main objective of this study is to identify the role of Social and Cultural Deputy of the Municipality in providing social security for the citizens of Tehran.
Method: Quantitative method and survey technique was used for this study. Random and class-based sampling was applied for the first statistical group, while the second group was full counted. The questionnaire prepared by the researcher was also applied as the measurement tool.
Results: From citizens point of view, Social and Cultural Deputy of Tehran`s Municipality has insignificant effect of the provision of components of citizens` social security. Therefore it could be mentioned that the role of this deputy in providing all components of citizen`s social security covers low to average levels. On the other hand, staff and officials of the municipality believe that this deputy has a significant effect on the provision of each component of citizens` social security.
Conclusion: The amount of effects of Social and Cultural Deputy of the Municipality on different components of social security was compared. So it could be said that from citizens` point of view, this deputy has had the highest impact on health security of citizens and the lowest impact on their job and physical security, while from officials point of view, this deputy has the highest impact on health security of citizens and the lowest impact on their job, financial and physical security. Investigating the gap between the views of these two groups reveals that Municipality`s staff and officials have more favorable opinion about the performance of this deputy in providing the security of these components. The provision of job security of citizens and provision of their financial security are the highest and the lowest difference of opinions, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social security
  • Municipality
  • financial security
  • health security
  • physical security