طراحی سنجه و بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری مطالعه موردی شهرداری کلان‌شهر اهواز در سال 91

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: یکی از مسائل مدیریتی که بیشتر مورد توجه دانشمندان قرار گرفته مدیریت بهینه منابع انسانی می­باشد که در افزایش بهره­وری یک سازمان نقش کلیدی ایفا می­کند و یکی از جنبه­های مهم مدیریت بهینه منابع انسانی رضایت شغلی کارکنان است. هدف این پژوهش طراحی ابزاری برای سنجش رضایت شغلی کارکنان شهرداری اهواز فراخور شرایط شغلی خاص ایشان و سپس تحلیل این عوامل است.
روش پژوهش: در این پژوهش برای طراحی سنجه از اختلاط و تعدیل پرسشنامه­های معتبر استفاده شد بنابراین در ابتدا با استفاده از تحلیل مؤلفه­ اصلی مؤلفه­های دخیل در تبیین ماهیت رضایت شغلی شناسایی شدند، سپس نقش هر یک از این مؤلفه­ها در پیش­بینی رضایت شغلی با استفاده از رگرسیون گام به گام مشخص گردید. برای بررسی اختلاف بین رضایت شغلی گروه­های مختلف شغلی بسته به نوع آزمون مورد نیاز از تحلیل واریانس و آزمون تی استودنت استفاده شد.
یافته­ها: مؤلفه‌های حمایت، عدالت، سرپرستی، ماهیت کار و تسهیلات شغلی مهم‌ترین عوامل تبیین کننده رضایت شغلی هستند. نتایج نشان از اختلاف معنی­دار بین گروه­های مختلف سنی و سابقه کار با رضایت شغلی داشت همچنین بین جنسیت و سطح تحصیلات با رضایت شغلی اختلاف معنی­داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement designing and assessing effective factors on municipality's employee job satisfaction

چکیده [English]

Introduction and Objective: One of the management's issues that are more interest for scientist is optimize human resource management which plays key role of organization's efficiency and one aspect of the optimization human resource management is job satisfaction. The purpose of this research is instrument designing to job satisfaction measurement of stuff by appropriative questioner which consider especial circumstance of Ahwaz municipality worker, then identify and analyze the influence factor on determinate job satisfaction.
Methods: In this study to obtain the appropriative questionnaire immoderate and intricate of valid questionnaires were used. So at first, to identify involved factors in explaining the job satisfaction Principal Component analysis were used and the result showed: Support, Justice, Stewardship, nature of work and employment facilities are effective component. After this step, by Stepwise Regression the role of each those components in job satisfaction were predicted. In order to discover job satisfaction diversification between different occupational groups, depend on the require test, analysis of variance, T test were used.
Results: Results were showed significant difference between different age group and job experience with Job satisfaction and there were no significant difference in educational level with Job satisfaction. According to the result, work environment and ergonomic, providing credit facility for employer, the manager's attendance to meritocracy and training course were offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahvaz
  • Employee
  • Job Satisfaction
  • Management
  • Municipality
  • principal component analysis
  • Stepwise Regression