عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در شهرداری اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: نیروی انسانی یکی از با ارزش­ترین منابع هر سازمان محسوب می­شود، شناخت عوامل موثر بر افزایش بهره­وری نیروی انسانی ضرورت دارد، این پژوهش باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی انسانی در شهرداری اهواز انجام گردیده است.
روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده­ها اکتشافی و ­به ­روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی بوده است. جامعه آماری آن کارکنان شهرداری اهواز بود که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد یکصد نفر از آنان انتخاب و پس از تکمیل پرسش­نامه محقق ساخته­، مورد تحلیل قرار گرفتند.
 یافته‌ها: از بین عوامل موثر بر افزایش بهره­وری، چهار عامل به نام­های مدیریت درون سازمانی، مدیریت حمایتی، آموزش و توانایی کارکنان، شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری: تجربه کاری، توجه به آموزش­های توجیهی، آگاهی کارکنان به دانش و مهارت شغلی، امنیت شغلی، آگاهی و تبعیت از قوانین، تمرکز مدیر بر نقاط ضعف و انحراف کارکنان، وجود یک سیستم منطقی پاداش و تنبیه، حمایت مدیر از کارکنان، میزان آشنایی با شغل، قدردانی و حمایت از عملکرد افراد، علاقه به محیط کار، وجود جو عاطفی، ارائه بازخورد عملکرد، تشکیل جلسات مشترک و مشارکت کارکنان به عنوان عامل افزایش بهره­وری شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors influencing the increase in labor productivity in the municipality of Ahvaz

چکیده [English]

Introduction and Objective: Human Resources are considered as one of the most valuable sources in each organization. Surge of affective factors is essential in labor productivity; this study has been aiming to identify factors affecting the productivity of labor in municipality of Ahvaz. Research
Methods: This research is practical based on the goal, and is explorative based on data gathering and has been done in method of principal components analysis. The statistical population is Ahwaz municipal employee using a stratified random sampling; one hundred people of them were choose and after completing the researcher-made questionnaire were analyzed. 
Results: Among the factors affecting productivity increase four factors named internal management, supporting management, training and the ability of staff were identified.
Conclusion: Work experience,  paying attention to identifying trainings, employee awareness to knowledge and job skills, job security, knowledge and abeyance of the law, manager concentration on weakness and deviation of the staff, existence of a logical system of punishment and appreciation, manager’s support from the staff, acquaintance to job, appreciation and supporting of staff performance , being interested in work environment, existence of emotional atmosphere, providing performance feedback, joint meetings holding and participation of the staff as the factor in productivity increasing of the staff were identified as the factors booming efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahvaz
  • productivity of human force (manpower)
  • Municipality
  • principal component analysis