بررسی خطر پذیری ساختمان‌های حساس در شهر بروجرد با نگاه پدافند غیرعامل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: در سلسله اقدامات پدافند غیرعامل حوزه های حیاتی، حساس و مهم واقع در مراکز شهری از
جایگاه مهمی برخوردارند و با توجه به اینکه در همه حال باید آماده دفاع بود؛ به کارگیری ملاحظات پدافندی در ساخت
شهرها در کشوری مانند ایران بسیار مهم است و باید دستورالعملی برای طراحی فضاهای شهری تدوین گردد. هدف از
مقاله حاضر، بررسی و شناسایی ساختمان های حساس، مهم و حیاتی در شهر بروجرد به منظور کاهش خسارت های
ناشی از حملات دشمن و بالا بردن قدرت دفاعی و آستانه مقاومت شهر می باشد.
روش پژوهش: مقاله حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و روش تحقیق در آن توصیفی- تحلیلی می باشد که با روش
و مطالعات میدانی انجام شده است. AHP کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
یافته ها: نتایج تحقیق بیانگر عدم رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و جانمایی ساختمان های حساس، مهم و
حیاتی شهر می باشد به نحوی که در صورت حمله ناگهانی، این ساختمان ها به راحتی شناسایی شده و شهر در معرض
خطر سقوط قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying of sensitive building risk in Boroujerd city by Emphasizing on passive defense

چکیده [English]

Introduction and purpose: Urban centers are important places as vital and sensitive area in passive defense activities. According to always ready to defense it is important to apply passive defense principles in make cities and should province an address structure for urban space.
The purpose of this research is, identifying of Critical and sensitive location of Boroujerd city in order to reducing damage from enemy attacks.  This research is applied. Also, the
Methodology: method of research is "Descriptive – analytical". Also, has been used from AHP method and GIS software. On the other hand is used survey method. The results of
Findings: research show that hasn’t been done the passive defense principle in sensitive and vital building of Boroujerd city. So these building are identified in sudden attacks in crisis condition and are destroyed easily.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive defense
  • sensitive and vital buildings
  • boroujerd city