مدیریت توسعه‌ی عمودی شهر با استفاده از مدل پتانسیل سنجی بارگذاری تراکم ساختمانی به روش OWA در GIS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: تراکم ساختمانی همواره به عنوان یک پدیده مهم و اساسی مورد بحث بوده است. در واقع، این پدیده از سویی می‌تواند به بسیاری از مسائل شهری مانند کمبود زمین، مسکن، بهینه نمودن هزینه تأسیسات شهری، جلوگیری از رشد افقی شهرها و شهر فشرده پاسخ داده و از سوی دیگر می‌تواند باعث به وجود آمدن مشکلات و بی‌نظمی‌های دیگری چون معضلات ترافیکی، توسعه‌ی عمودی بی‌رویه، اشراف و سایه‌اندازی و ... باشد. ولی متأسفانه هنگام تهیه‌ی طرح‌های توسعه‌ی شهری و تصویب تراکم‌های پیشنهادی، مدیریت شهری کمتر به مسئولیت عواقب و پیامدهای آن توجه دارد. در این پژوهش سعی بر آن است که برای پیشنهاد تراکم ساختمانی از متد و مدلی معقول و منطقی استفاده شود، تا بتوان میزان پتانسیل بارگذاری تراکم ساختمانی و توسعه‌ی عمودی شهر را در مناطق مختلف شهر مورد سنجش قرار داد.
روش پژوهش: روش تحقیق با توجه به ماهیت پژوهش «اسنادی- تحلیلی» است و روش مورد استفاده جهت تلفیق لایه‌های مورد تحلیل روش OWA که در GIS صورت گرفته است.
یافته‌ها: برای سنجش پتانسیل بارگذاری تراکم ساختمانی بر مناطق شهر سبزوار از 7 معیار، ظرفیت شبکه معابر (شبکه معابر پیشنهادی)، الگوی شبکه معابر و میزان انتظام آن‌ها (نفوذپذیری شبکه معابر موجود)، تعداد طبقات، روند نوسازی، متوسط اندازه قطعات، روند گرایشات ساخت و سازهای صورت گرفته توسط ساکنین‌(وضعیت تراکم ساختمانی در 10 سال اخیر)، ضوابط طرح‌های مصوب و سیاست‌های توسعه (نظرات کارشناسان) استفاده گردیده است.
نتیجه‌گیری: خروجی مدل نشان می‌دهد قسمت بالایی شهر و مناطق شمال شرقی قسمت پایین شهر سبزوار از پتانسیل بالاتری جهت افزایش تراکم ساختمانی برخوردار می‌باشند. همچنین جنوب غربی هسته اصلی از پایین‌ترین میزان پتانسیل جهت رشد و توسعه‌ی عمودی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vertical development of management potential feasibility of using this method of building density by OWA in GIS

چکیده [English]

Introduction and Aim: Housing and its problems is one of the most important concerns of Iran's metropolitans. Residential and commercial land price is one of the economical factors affecting development of each region. It is axiomatic that residential units price is one of the most important influential factors on their demand & supply. Building density has been discussed as a major phenomenon. The unique attribute of this neighborhood is its unified characteristic caused by its small squares.  Unified residency quality has caused to sameness of land and real estate price through the whole Sabzvar region which consequently leaded to equal absorption of investment across this region.
Method:Methodology of research is descriptive- analytical, and Methods used for GIS combines layers of the OWA method has been analyzed.
Findings: Among effective factors on price, factors of  population density; even-odd traffic policy; building age; and average units area had negative effect, and number of floors; residential and  commercial units had the positive effect.
Conclusion: Northeast regions of the model output shows the upper and lower part of the city of Sabzevar higher potential to increase building density is high

کلیدواژه‌ها [English]

  • building density
  • vertical development
  • Sabzevar City