ارزیابی میزان موفقیت احداث شهر جدید پردیس در جذب سرریز جمعیت از کلان شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: با توجه به افزایش جمعیت شهرنشینی شهرهای بزرگ در ایران دچار مشکلات فراوانی شده و به دنبال مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در کلان شهر‌ها و در نتیجه افت کیفیت زندگی در آن‌ها به دلیل تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت، باعث شد تا شهرهای جدید در ایران با هدف تمرکززدایی، کنترل مهاجرت و جذب سرریز جمعیتی کلان شهرها در حوزه این شهرها مکان‌یابی و احداث شوند، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان موفقیت احداث شهر جدید پردیس در جذب سرریز جمعیت از کلان شهر تهران انجام پذیرفته است.
روش پژوهش: در این پژوهش از روش توصیفی _ تحلیلی استفاده شده است، به این صورت که ابتدا به جمع‌آوری اطلاعات پیرامون مطالعه موردی (توصیف) و سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده با استفاده از جدول SWOT، (تحلیل) پرداخته شده است.
یافته‌ها: 1) یکی از مهم‌ترین عوامل مهاجرت به شهر جدید پردیس را می‌توان وجود آزاد راه تهرانپردیس به طولِ حدود 25 کیلومتر و با عرضِ باند 28 متر را نام برد که یکی از راه‌های اصلی دسترسی برون شهری، شهر جدید پردیس می‌باشد؛ 2) مهم‌ترین عامل تحریک کننده مهاجرت، اشتغال و کار است که طبق برآورد آخرین سرشماری سال 1390، پیروی از خانوار و جستجوی کار به ترتیب از بیشترین علت‌های مهاجرت به استان تهران بوده‌اند؛ 3) کمبود امکانات و خدمات به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت شهر جدید پردیس در جذب جمعیت پیش بینی شده خود و یا نارضایتی ساکنین می‌باشد؛ 4) نرخ رشد شهر تهران کمتر از نرخ رشد نقاط شهری استان تهران بوده است، به طوری که طی دهه‌های اخیر، افزایش جمعیت استان تهران بیشتر در شهرهای اطراف تهران پراکنده شده‌اند، علیرغم کاهش سهم شهر تهران از جمعیت شهری کل کشور، سهم استان تهران از جمعیت کشور افزایش پیدا کرده است.
نتیجه گیری: با بررسی رشد جمعیتی کلان شهر تهران و سایر نقاط شهری استان تهران، به این نتیجه رسیده است که به طور کلی شهر جدید پردیس، تا کنون موفق به جذب جمعیت پیش بینی شده خود نشده و اگر هم جمعیتی وارد شهر جدید پردیس شده، تأثیر چندانی در کاهش رشد جمعیتی کلان شهر تهران نداشته است. همچنین در این تحقیق به این نتیجه رسیده است که شهر جدیدی که از عواملی نظیر مکان‌یابی مناسب، دسترسی‌های متعدد به پیرامون، فرصت اشتغال برای ساکنان و امکانات و خدمات وابسته به مسکن برخوردار باشد، می‌تواند جمعیت بیشتری را به خود جذب نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of amount of pardis new city establishment succes in absorbing extra population from tehran capital city

چکیده [English]

introduction and Aim: move than half a century,new cities theory applied in various form in previous sociolistic and third word system and leads to different results.in according to population growth, capital cities involved with lots of proplems, and following decrease of life quality in them dueto. Economic, social and bio environmental problems and compression of population and activited in capital cities, leads to decentralize, control of immigration and absorb of capital cities extra population in domain of these cities, the present survay full filled to investing the amount succes of pardis new city establishment in absorbing extra population of tehran
Method: in this study, analytic and descriptive manner are used, first gathering data about the case study (description) and then analysis of data by use of SWOT table analysis.
Findings: 1) tehran_pardis highway is one of the most important factors in immigration  to pardis, Which is one of the main way of access to pardis suburban .2) most important irritation factors of immigration, is joa and employment that based on last census of 1390, following family and seeking job are most important factors in immigration to tehran province . 3) fundamental foundation are  the main problems of pardis residents, the sample of this problem is lock of forming complete system of city gas, which lock of facilities and services predicated as one of most important factors in unsuccess of pardis new city in absorbing population and un satisfaction of residents . 4) growth rate of tehran city was less than grotwh rate of them province which in recent decaded growth of them population distributes more in cities around tehran.
Conclusion: with population study of tehran capital city and other city places of tehran, we end to this conclusion that in over all evaluation pardis could not achive the predicated amount of absorbing population and if population have extered to pardis, it has not major effect on decrebse of population in Tehran. Also in this study we concluded that new city has factors can help to absorb population in new cities such as: proper finding location, various accesses to other place, job opportunity for residents and services relative to house.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pardis new city
  • evaluate
  • tehran capital city
  • extra population
  • growth of population
  • relative share