بررسی رابطه اثربخشی آموزشی با توسعه کارآفرینی مدیران شرکت‌های کارآفرین شهرهمدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: انسان موجودی است تغییرپذیرباتوانایی‌های بالقوه ونامحدود که این توانایی‌ها می‌توانند ازطریق آموزش ازقوه به فعل درآید. درزمینه مدیریت نیز این امر پوشیده نیست. تحولات مدیریت از جمله ارتقاء سطح کارآفرینی تابعی از یادگیری است ویادگیری از طریق آموزش اثربخش امکان پذیر است.  لذا این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین اثربخشی دوره‌های آموزشی و توسعه کارآفرینی در بین شرکتهای کارآفرین مستقل شهرستان همدان، که در زمینه‌های صنعت، کشاورزی وخدمات فعالیت دارند وتوسط اداره کار وامور اجتماعی استان همدان معرفی شد انجام گردیده است.
روش پژوهش: این تحقیق از نظرهدف کاربردی وازنظرروش پیماشی می‌باشد.  جامعه آماری تحقیق شامل روسای۲٠۱ شرکت کارآفرین مستقل شهرستان همدان است که بااستفاده ازفرمول n تعداد 97 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.  نمونه مورد نظر از طریق روش نمونه گیری طبقه بندی-تصادفی انتخاب شد.  برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه اثربخشی آموزش محقق ساخته وپرسشنامه توسعه کارآفرینی که از ترکیب چندین پرسشنامه مرتبط استخراج شده، استفاده گردیده است.  داده‌های گرد آوری شده با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، بوسیله نرم افزارSPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته ها و نتیجه گیری: یافته‌ها نشان دادکه رابطه معنی داری بین اثربخشی دوره‌های آموزشی ومولفه‌های آن با توسعه کارآفرینی وجود دارد.  طبق نتایج بدست آمده بیشترین همبستگی مربوط به مولفه رفتار به میزان 479/0 و کمترین همبستگی مربوط به مولفه یادگیری به میزان 339/0 می‌باشد وهمبستگی بین اثربخشی دوره‌های آموزشی باتوسعه کارآفرینی برابر510/0 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on Relationship between effectiveness of education and Entrepreneurship development Case study: entrepreneur firms- Hamedan

چکیده [English]

This research has been carried out to study the relationship between effectiveness of education and entrepreneurship development.
Effectiveness of education define as the scale of achieving determined goals. Dimensions of effectiveness are reaction; behavior results entrepreneurship development provides favorable conditions to enterprise independent business and start entrepreneurship as well as necessary bases for growth and survival of entrepreneur. Dimensions of it are self- steam, creativity, risk-taking, need for independence, need for achievement, compatibility with the position   and locus of control .The type of this research is Descriptive- survey .Statistical community include 201 managers of entrepreneur firms which 97 were selected on Stratified Random Sampling. Data were collected by researcher - made effectiveness of education questionnaire and entrepreneurship development questionnaire was extracted from reliable ones. Data analysis was carried out by using Pearson correlation by program packages SPSS. Results show that, there is statistical significant relation between effectiveness of education and entrepreneurship development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effectiveness of education- entrepreneurship development- entrepreneur