موانع و راهکارهای واگذاری شرکت‌های آب و فاضلاب به بخش خصوصی (بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه کشور) مطالعه موردی: شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: آب به عنوان یک کالای با ارزش که مقدار آن محدود بوده و مورد نیاز بخش‌های اقتصادی مانند تولیدی، زیر بنایی و خدماتی می‌باشد. آبرسانی شهری و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب مانند بسیاری از خدمات زیر بنایی دیگر بطور سنتی جزو وظایف دولت‌ها بوده است. ولی تجربیات موجود نشان دهنده این واقعیت است، که در مواردی ارائه خدمات زیر بنایی مورد نیاز، مطابق با انتظارات نبوده است. در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه کشور، خصوصی‌سازی به عنوان راهی برای حل این مشکل انتخاب شده است. موانع واگذاری شرکت‌های آب و فاضلاب (شهر تهران) به بخش خصوصی کدامند؟
روش پژوهش: برای شناخت این موانع، پژوهشی از نوع توصیفی با هدف کاربردی در سال 1389 صورت گرفت. در پرسشنامه اول، نظر 39 نفر از متخصصان و صاحب نظران در بخش صنعت آب و فاضلاب (تهران) و اعضای هیئت علمی گروه آب و فاضلاب دانشگاه صنعت آب و برق تهران و در پرسشنامه دوم نظر پانزده نفر بصورت هدفمند گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش بر اساس فرضیه موجود این است که، موانع «ساختاری»، «اقتصادی»، «اجتماعی و فرهنگی»
«قانونی» و «سیاسی» در امر واگذاری شرکت‌های آب و فاضلاب به خصوص تهران به بخش خصوصی وجود دارد. با استفاده از روش دیماتل و منطق فازی، موانع «اقتصادی» و «اجتماعی و فرهنگی» به عنوان موانع اثرگذار و بقیه موانع به ترتیب «قانونی»، «ساختاری» و «سیاسی» از دو موانع اولی تأثیر می‌پذیرند.
نتیجه گیری: لذا با کاهش موانع «اقتصادی»، «اجتماعی و فرهنگی» به دلیل تأثیرگذاری که بر روی دیگر موانع دارند؛ تحت تأثیر قرار داده و تغییرات در جهت کاهش موانع «ساختاری»، «قانونی» و «سیاسی» بوجود خواهد آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obstacles and strategies of privatization of water and wastewater companies (according to law of correcting articles of forth plan of country development) case study: Tehran

چکیده [English]

Water is as a valuable material that is limited and is used for economic sections such as production, infrastructure and services. Urban water distribution network and healthy sewerage system like many other utilities, traditionally was the duties of government. But current experiments show that provision of utilities needed wasn't according to expectations. In law of amendment of article of fourth plan of government development, privatization has been chosen as a solution for solving these problems.
What are obstacles of privatization of water and wastewater companies (Tehran)? To know obstacles, some descriptive research with applicatory aim was done. In first questionnaire, 39 experts' opinions were taken about (Tehran) water and wastewater industry section which were faculty member of water and sewage department of university in water and electricity industry, and in second questionnaire 15 persons' opinions was taken.
The result of research according to current hypothesis is that there are structural, economic, social and cultural, legal, and political obstacles in privatization of water and sewage companies especially in Tehran to private sector. By using dematel and fuzzy logy, economic, “social and cultural” obstacles as effective and other “legal”, “structural” and “political” obstacles are influenced by two former obstacles. So by decreasing economic, social and cultural obstacles because of affecting on other obstacles, changes in direction of decreasing legal, structural and political obstacles would happen. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obstacles
  • Privatization
  • water and wastewater companies. Tehran dematel
  • Fuzzy Logic