سنجش میزان تأثیر پارامترهای کمی و کیفی بر قیمت مسکن با مدل هدانیک (نمونه موردی: محله‌ی نارمک)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: امروزه مسائل و مشکلات مربوط به مسکن از جمله دغدغه‌های روز دولت و مردم ساکنین کلان‌شهرهای ایران محسوب می‌شود. یکی از عوامل اقتصادی موثر بر توسعه هر منطقه، قیمت املاک مسکونی و تجاری است. بدون شک قیمت واحدهای مسکونی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای آنها می‌باشد. بنابراین بررسی نحوه تأثیرگذاری عوامل و پارامترهای مختلف کمی و کیفی بر قیمت واحدهای مسکونی از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر سنجش کمی پارامترهای موثر بر قیمت واحدهای مسکونی در محله‌ی طراحی شده‌ی نارمک در شهر تهران است.
روش پژوهش: روش تحقیق با توجه به ماهیت پژوهش «توصیفی- تحلیلی» است و روش مورد استفاده روش OLS و فرم تابعی Lin_Lin بوده است.
یافته‌ها: از میان پارامترهای موثر بر قیمت، تراکم جمعیت (2/0-)، عمر بنا (17/1-)، طرح زوج و فرد (17/32-) و متوسط مساحت (13/0-) واحد تأثیر منفی و تعداد طبقات (25/37)، تعداد واحد مسکونی (22/0) و تجاری (44/0) واحد تأثیر مثبت داشته‌اند.
نتیجه‌گیری: استفاده از مدل هدانیک قیمت در تعیین عوامل موثر بر قیمت واحدهای مسکونی شرایطی را فراهم می‌کند که در برنامه‌ریزی مسکن و برنامه‌های ساخت و ساز واحدهای مسکونی به عوامل موثر توجه گردد. هر چند عملاً برای آنها بازار وجود ندارد و به طور مستقیم مورد خرید و فروش قرار نمی‌گیرند، اما ارزشمند هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the effective factors on housing price through Hedonic price estimation method (case study of Narmak)

چکیده [English]

Introduction: Housing and its problems is one of the most important concerns of Iran's metropolitans. Residential and commercial land price is one of the economical factors affecting development of each region. It is axiomatic that residential units price is one of the most important influential factors on their demand & supply. Thus assessing the effective factors on land price is very important. Narmak region approximately fallows the real estate-land market regulation in Tehran. The unique attribute of this neighborhood is its unified characteristic caused by its small squares.  Unified residency quality has caused to sameness of land and real estate price through the whole Narmak region which consequently leaded to equal absorption of investment across this region. Thus there is no high raised construction in this neighborhood. In this research we tried to assess the extent to which these factors are affecting the housing price in Narmak through Hedonic housing price estimation
Method: Methodology of research is descriptive- analytical, and the method is OLS method and Lin-Lin function.
Finding: Among effective factors on price, factors of  population density; even-odd traffic policy; building age; and average units area had negative effect, and number of floors; residential and  commercial units had the positive effect.
Results : The coefficients of these factors are as bellow:
Coefficient of floor is 37.25 commercial units 0.44, residential units 0.22, population are 0.2, traffic policy is 32.17, age is 1.17, and unit's average area is 0.13.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing price
  • housing renewal
  • Hedonic price estimation method
  • Narmak neighborhood