بررسی توان‌ها و محدودیت‌های طبیعی منطقه 9 شهر مشهد جهت ارتقاء فضای سبز شهری با استفاده از تکنیک SWOT

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: فضاهای سبز شهری یکی از عناصر مهم ساختار شهر هستند. از این فضا‌ها می‌توان به عنوان ریه‌های تنفسی سیستم شهری نام برد که دارای عملکردهای مختلفی مانند زیباسازی شهر، تعدیل کننده شرایط محیطی و محل گذران اوقات فراغت هستند. همچنین کاربری فضای سبز به عنوان معیار مهم و ارزشمند در شهرها مطرح است که این اهمیت به دلیل کارکردهای متنوع زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فضای سبز شهری است. امروزه بدون توجه به توان‌ها و پتانسیل‌های طبیعی مناطق شهری و بدون در نظر گرفتن استانداردهای موجود اقدام به برنامه‌ریزی و ارائه راهکار می‌شود که اثرات سوء آن در چهره شهرهای ما نمایان است. بررسی معیار‌های محیطی و شناخت توان‌های طبیعی یکی از گام‌های اساسی در خصوص برنامه‌ریزی فضاهای سبز شهری و از آن راه داشتن شهری پایدار است.
روش پژوهش: تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و روش انجام تحلیل‌های این پژوهش توصیفی – تحلیلی می‌باشد. روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و میدانی است. محور و اساس کار در این پژوهش، تعیین معیارهای کمی و محیطی است که با تعیین آنها به ارزیابی توان‌ها و محدودیت‌های محیطی - طبیعی منطقه 9 شهر مشهد و همچنین بررسی کمی فضای سبز موجود پرداخته شده است.
یافته‌ها: بررسی‌های انجام شده در خصوص توان‌ها و محدودیت‌های طبیعی منطقه 9 شهر مشهد، نشان داد که با توجه به موقعیت ویژه منطقه و داشتن پتانسیل‌های بالقوه، این منطقه به لحاظ داشتن فضای سبز، منطقه‌ای فقیر می‌باشد که این امر، لزوم توجه و رسیدگی مسئولان شهری را می‌طلبد.
نتیجه گیری: به منظور بهبود فضای سبز در منطقه 9 شهر مشهد، باید اصلاحات ساختاری مد نظر قرار گیرد؛ چرا که، این اصلاحات، می‌تواند علاوه بر بهبود فضای سبز و تقویت هنجارهای مطلوب، پایداری محیط را نیز تضمین کند و از سوی دیگر، توسعه سطح سبز از طریق تغییر نوع کشت از چمن به درخت (با توجه به معضل هزینه و آبرسانی)، می‌تواند در بلند مدت، پاسخگوی نیاز به فضای سبز منطقه باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying of natural opportunities and limitations of district 9 of Mashhad city to improve the green space by using SWOT technique

چکیده [English]

Introduction: Urban green spaces are an important element in structure of cities. From these spaces can be named as the urban breathing lungs that they have various functions such as: City beautification, environmental modulators and leisure. Also green space is as important and valuable criterion due to environmental, social, cultural and economic functions. Now days is panned, regardless of urban natural potential that we are seeing their effects in our cities. Studding of natural – environmental criterion is one of the basic steps for planning of green space   that is led to sustainable city.
Method: This research is applied and the research method is analysis – descriptive.   Also data collected is documents – field. Generally we use from quantitative and environmental criteria. Then by helping them, we considering 9 district of Mashhad City. Also we use GIS software .at finally we use SWOT technique with determine Strengths, weaknesses, opportunities and threats and was provided Operational strategies to improve the green space .
Finding: Studies about potential and limitations of District 9 in Mashhad, showed That the special position and having the potential.
This area of green space, the region is poor.  This city officials may require attention and consideration.
Results : In order to improve the green space in District 9 in Mashhad, structural reforms should be considered.
So, this reform could further improve green space And reinforce good norms, to ensure sustainability of the environment
And on the other hand, the green level of development through the cultivation
Of grass to the tree (with respect to the issue of cost and water supply), the long term, needs to be green space area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • district 9 of Mashhad city
  • green space
  • natural criterion
  • SWOT Technique
  • quantitative criterion