کاربرد پدافند غیر عامل در جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری (مطالعه موردی: شهرستان شهریار)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: بحث پدافند غیر عامل خصوصاً کاربرد آن در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای تاریخچه‌ای طولانی دارد. صحت این ادعا را می‌توان در جنگ‌های صدر اسلام (سلمان فارسی) و تدابیر دفاعی همچون حفر خندق، حصار و در ایران باستان (کوروش) در ساخت: کند، شارستان، رباط، دیوار و .... جستجو نمود، اما با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تغییرات بنیادین در تسلیحات نظامی؛ لزوم بکارگیری پدافند غیر عامل نوین در کاهش تلفات و خسارات جنگ‌های نوین به خصوص در شهرها بیش از پیش احساس می‌گردد. ایران به عنوان یک بازیگر مستقل بین‌المللی با اهداف ایدئولوژیک مثل: مردم سالاری دینی، اقتدارگرایی (عزت طلبی)، ضد هژمونی، حفظ تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، الگوی پیشرفت بومی و .... همچنین به دلیل قرارگیری در خاورمیانه و موقعیت‌های منحصر به فرد ژئوپولیتیک، ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک، ژئوکالچر، ژئو راهبردی، ژئوایدئولوژیک، هیدروپلیتیک، تجربه هزار سال پیش قراولی تمدنی دنیا و رسالت جهانی؛ مورد طمع، ترس و تهدید هژمونی (سلطه) جهانی به سرکردگی امریکا و سربازش اسرائیل می‌باشد.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی است و روش پژوهش در آن، به صورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد. روش جمع آوری اطلاعات عمدتاً کتابخانه‌ای بوده و با توجه به نوع تحقیق از مطالعات میدانی (مصاحبه) نیز استفاده شده است و در آن به بررسی شهرک اداری شهریار از نظر انطباق با اصول پدافند غیرعامل و شناسایی شهرک اداری شهریار و تبعات تمرکز بیش از 40 مرکز در این شهرک پرداخته شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که شهر شهریار به دلیل نزدیکی به شهر تهران، در صورت وقوع جنگ، در معرض حملات دشمن می‌باشد و از سوی دیگر، شکل گیری شهرک اداری شهریار با تمرکز بیش از 40 مرکز در یک مکان، برخلاف اصول پدافند غیرعامل می‌باشد و باید حداقل مراکز حیاتی این شهرک (فرمانداری و ....) تمرکز زدایی شوند.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق بیانگر عدم رعایت اصول پدافند غیر عامل در شهرک اداری شهریار می‌باشد. بدین طریق می‌توان قبل از وقوع جنگ برای کاهش خسارات جانی و مالی نقاط استراتژیک شهر، جایی که ادامه حیات شهر و مقاومت آن وابسته به این مراکز است اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Position analysis of administrative Shahriar City based on passivedefense principles

چکیده [English]

 
Introduction:Discussion about passive defense has a long history especially in construction of urban spaces as well as public buildings. Accuracy of this claim can be found in Initially of Islam wars and defensive measures such as digging ditches, making a fort. Now days is felt , that Should be improved in considerations of passive defense for reducing casualties of war due to advancement of technology and its impact on the development of WMD .
A defensive consideration in urban development is most important because of Iran has strategic objectives and strategies such as: authoritarianism, Seeking glory, preservation of territorial integrity, political independence, pattern of local development and etc. Also considering to passive defense in countries especial in Iran due to their placement in the Middle East and having unique opportunities such as: geopolitical, geostrategic, geo-strategic geo-ideological on the other hand is important. 
Method: The research is, applied. Office buildings sensitive of Shahriar city is as studied characterizes to reduce damage from enemy attacks. Generally collocated data is library and has been used field studies.
Finding: Findings indicated that due to proximity to the city of Shahriar in Tehran. In the event of war, the enemy is vulnerable to attacks And on the other hand, the administrative town of Shahriar with a concentration in one place more than 40 centers Contrary to the principles of Passive Defense And at least the vital centers of the town (the governor, etc.) are decentralized
Results:At first in this study, was identified hazard zone in country also was determined building sensitive of shahriyar. So we can prevent financial and physical damages before occurrence of war where these damages are more than other parts of city. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive defense
  • hazard zoning
  • administrative City
  • Shahriar city