تحلیل پهنه‌بندی کاربری‌های شهری در منطقه 11 شهر تهران به منظور ارائه راهکارهای پدافند غیر عامل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: جنگ‌ها، خواسته و یا ناخواسته با زندگی و حیات جوامع بشری آمیخته شده است و در بسیاری از موارد به نظر می­رسد که هیچ راه گریزی از آن وجود ندارد. شهرها به عنوان مراکز تجمع سرمایه مادی و انسانی، در زمان جنگ به هدفی عمده برای دشمن تبدیل می‌شوند، در نتیجه حمله به آنها خسارات فراوانی را پدید می‌آورد؛ لذا توجه به بحث پدافند غیر عامل می‌تواند میزان خسارات ناشی از جنگ را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. یکی از راهکارهای اساسی در بحث پدافند غیر عامل، پهنه‌بندی مناسب کاربری‌های شهری می‌باشد. هدف از پهنه‌بندی استفاده منطقی و نظام‌پذیر از زمین‌های شهری در آینده‌ی بلند مدت است. در پهنه‌بندی کاربری‌ها، رعایت هم‌جواری‌ها و عدم وجود کاربری‌های خطرساز در مناطق مختلف شهری موجب کاهش اثرات تهدیدات احتمالی می‌شود.
روش پژوهش: در این پژوهش، پهنه‌بندی کاربری‌های شهری در منطقه 11 شهر تهران به منظور ارائه راهکارهای کلی و عمومی برای کاهش آسیب‌پذیری محدوده، در حملات نظامی مورد بررسی قرار گرفت. نوع پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش بررسی آن توصیفی‌ـ‌ تحلیلی است.
یافته‌ها: طبق تحلیل‌های انجام شده مشخص شد، قرارگیری کاربری‌های با عملکرد فراشهری و ملی، سبب ایجاد پهنه‌های خاصی در محدوده شده است. از سوی دیگر در هم تنیدگی پهنه‌های مسکونی با پهنه‌های با عملکرد فراشهری و ملی، به تنش میان روابط عملکردی آنها انجامیده که این امر خصوصاً در زمان بروز حملات نظامی تشدید خواهد شد و موجب افزایش تلفات غیر نظامی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyses the land use zoning based on provide passive defense approach (case study: district 11 of Tehran city)

چکیده [English]

Introduction and purpose of research: Wanted or unwanted wares mixed with life and
livelihood of the human kind and it seemed that is some case there is no way to escape it. During the war, Cities as centers of capital and human accumulation can be become a major goal for enemy thus attacked to them can be cause a lot of damage .So the discussion of passive defense can amount to considerably reduce the damage caused by the war. So one of the discussion of passive defense that can amount to considerably reduce the damage caused by the war is appropriate urban land use zoning. The purpose of the zoning is rational use of urban land in the long term future. Urban in Land Use zoning, observation of neighborhood and lack of risk in urban areas can reduce the effects of potential threats.
Research method:  in this Research land use zoning of the (11 district of Tehran) was investigated to provide general guidelines for reducing the vulnerability of the military attacks. Type of the study is descriptive study of practice and the method of the study is descriptive-analytic method.
Results: According to the conducted analysis, signified that urban and trans-national performance caused to certain zoning. Mixed residential and transnational performance zone of this region can be cause of vulnerabilities of  this area in  military attack.

کلیدواژه‌ها [English]

  • military attacks
  • Passive defense
  • Zonning
  • district 11 of Tehran