حضور ICT و نقش آن در دگرگونی حوزه‌های شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: تغییراتی که در پرتو تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به وقوع پیوسته است تحولات عمیقی را در جامعه و حوزه شهری پدیدار نموده است که زمینه ساز نیازهای جدیدی در پارادایم‌های فکری و بسترهای پژوهشی شده است. شهرها محل استقرار هر پدیده نوین و جایگاهی برای پیشبرد تکنولوژی و توسعه به حساب می‌آیند بنابراین هدف از پژوهش حاضر مطالعه نقش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در دگرگونی حوزه‌های شهری می‌باشد.
روش پژوهش: در این مقاله از روش اسنادی و مطالعه کتابخانه‌ای استفاده شده است همچنین ابزار گرداوری اطلاعات از طریق فیش برداری از متون و مقالات مرتبط می‌باشد.
یافته‌ها: یافته‌های مطالعاتی نشان می‌دهد که تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات با پشتوانه نظریه‌هایی چون کاستلز و گیدنز و تافلر بر حوزه‌های مختلف شهری همچون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تکنولوژیکی و جغرافیایی تأثیرگذار است. این تغییرات هم در ساختار و هم محتوی زندگی شهری نمایان می‌شود بطوریکه کار و تجارت، دانسته‌ها و رفتارهای شهری، هنجارها و بعد مکانی و فنی و حتی رابطه مردم با حکومت را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
 نتیجه‌گیری: شهر تجلی گاهرویدادها و تکنولوژی‌های جدید است بدین ترتیب، ICT به عنوان پدیده‌ای جامع و فراگیر در طیف کامل فعالیت‌های بشری از کاربردهای شخصی گرفته تا فعالیت‌های مختلف حوزه‌های شهری تأثیرگذار است. چرا که به عنوان ابزاری چندمنظوره، انعطاف پذیر و دارای قابلیت‌های متعدد در نظر گرفته می‌شود، که امکان راه حل‌های مناسب را در قالب کاربردهای فردی یا محلی، جهت تأمین نیازهای مختلف فراهم می‌آورد و شهرنشینی را وارد فاز نوینی از تجربه می‌نماید که لازمه آن دستیابی به مهارت‌های تکنولوژیکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The presence of ICT and its Role in the Changes of Urban Areas

چکیده [English]

Introduction and purpose: the changes have occurred due to the information and communication technology lead to depth evolution in the city and urban areas. This matter causes new needs for thinking and research. The cities consider as a place for new phenomena and advancement of technology and development. So the purpose of this article is to study the role of ICT in changes of urban areas.
Methodology: this paper is based on documentary study and library research.
Findings: the findings show that the information and communication technology based on theories of Castelles, Giddens and Toffler influence on the urban areas like economic, cultural, social, political, technological and geographical. These changes reveal in the structure and context of cities and impact on business, urban behavior, norms, technological aspect and even the relationship between people and government.
Results: the city represents the modern events and technology so ICT as general phenomena influences on the many human activities from personal usage till different urban areas. The ICT considers as the multiuser and flexible instrument that acts like suitable solution in the forms of personal and local uses for safeguarding of different needs. Also it leads to the new phase of urbanization which needs to achievement of technological skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the information and communication technology
  • urban areas
  • net world
  • Urbanization