بررسی تأثیر کتابخانه‌های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: ترویج و گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی یکی از مهم‌ترین وظایف کتابخانه‌های عمومی هست. از این رو پژوهش حاضر به بررسی تأثیر و نقش کتابخانه‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی می‌پردازد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر پک پژوهش پیمایشی میدانی است که با استفاده در پرسشنامه در بین جامعه آماری مراجعه کنندگان کتابخانه‌های سازمان فرهنگی و هنری تهران به انجام رسیده است. با استناد به جدول تعیین نمونه آماری کوگران 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید که با در نظر گرفتن خطای احتمالی 422 پرسشنامه در بین مراجعان 38 کتابخانه توزیع گردید.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد کهبین دانش و مهارت کتابداری کتابدارن و مسئولان کتابخانه‌‌ها و میزان برآورده شدن نیاز مراجعه کنندگان؛ بین میزان منابع اطلاعاتی کتابخانه و میزان جذب مراجعه کنندگان؛ بین نحوه بر خود و رفتار کتابدارن و مسئولان و میزان مراجعه به کتابخانه؛ بین میزان امکانات و تجهیزات کتابخانه و افزایش انگیزه کتاب‌خوانی؛ بین استفاده از وسایل ارتباطی نوین مانند اینترنت و استفاده از منابع دیداری و شنیداری در کتابخانه و افزایش میزان علاقه به کتاب‌خوانی و نیز بین میزان ساعات کاری کتابخانه و جذب کاربران بالفعل و بالقوه کتابخانه رابطه وجود دارد.
نتیجه گیری: این پژوهش پس تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش به این نتیجه رسیده است که برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، در این کتابخانه‌ها برای اداره امور کتابخانه از کتابداران استفاده شود؛ با ارزیابی از جامعه استفاده، منابع اطلاعاتی مورد نیاز آنها تأمین شود؛ کتابخانه از تجهیزات نوین ارتباطی و کتابخانه‌ای استفاده نماید و برای رفاه حال مراجعان با افزایش ساعت کاری بصورت چند شیفتی اداره شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the effect of cultural and artistic organization of Tehran Municipality on developing book –studying culture

چکیده [English]

 purpose: developing book –studying culture is one of the most important duties of public libraries which must be considered and tried to manipulate with advertising methods and also acts indirectly to promote and optimize its sources for this goal, therefore this research deals with the role and effect of public libraries affiliated to the cultural and artistic organization of Tehran Municipality on developing book –studying culture.
Methodology: this research is an environmental survey method research that written by doing questionnaire among statistical society of those who use public libraries of cultural and artistic organization of Tehran Municipality. Based on Kogeran`s Table of identifying statistical sample 384 persons chosen for the purpose in which 422 questionnaires distributed among the persons in 38 libraries considering probable errors.
Findings: findings of the research show that there is a relationship between the knowledge and experience of librarians with satisfying the clients, there is a relationship between the amount of informational sources of the libraries with attracting the clients, there is a relationship between librarians` attitude toward clients to attract them, there is a relationship between libraries` facilities with increasing motivation for studying, there is a relationship between using new audio-visual sources and internet in the libraries with desirable interest to study and at last there is a relationship between office hours of the libraries with attracting de facto and potential clients to the libraries.
Conclusion: dealing and analyzing the findings of the research show that the librarians must manage the affairs in libraries to promote studying culture and with the evaluation of applied society requested informational sources could achieved and each library must use brand new library communicational equipments and must be managed in multi job shifts to deal with clients better and better

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran Municipality
  • cultural and artistic organization
  • book –studying
  • Public libraries