حفاظت از تاسیسات و تجهیزات شهری با استفاده بهینه از محیط طبیعی درون شهری با رویکرد پدافند غیر عامل (نمونه موردی :شهر بروجرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: شهر بروجرد از جمله شهرهای غرب کشور است که در محیطی نسبتًا شیبدار و
دارای تپ هها و دره های متعددی است که از نظر مسکونی شاید جزو محدودیتها تلقی شود ولی می توان از
آنها و حریم استاندارد مختص خود بعنوان حفاظ طبیعی کاربریهای عمومی و بطور خاص تاسیسات و
تجهیزات شهری از جمله منابع آب و گاز و نفت و پمپ های بنزین و...استفاده کرد و از تهدیدات خارجی
(حملات هوایی در جنگها و...) تهدیدات داخلی (شورشهای خیابانی، خرابکاریها و...) و همچنین با
بکارگیری هنر معماری پدافندی در مقابل سوانح طبیعی (سیل و زلزله و آتش سوزی و...) در امان نگه
داشت. هدف این پژوهش، شناسایی مکانهای طبیعی مناسب برای استقرار تاسیسات و تجهیزات شهری،
متناسب با معیارهای پدافند غیر عامل می باشد.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن، توصیفی ‐ تحلیلی است.
و با CAD و GIS یافته ها: در این پژوهش با استفاده از مطالعات طرحهای توسعه شهری و نقشه های
بکارگیری دو مدل هلدرن و آنتروپی شانون، وقوع پراکنده رویی و علل آن در سطح شهر بروجرد بررسی
شده و با در نظر گرفتن استانداردهای شهرسازی و حداقل آستانه و حداکثر شعاع عملکرد نقاطی مشخص
شد.
نتیجه گیری: ضمن ارائه راهبردهای دفاعی ارائه یک طرح نهایی با تعیین نقاطی خاص جهت جانمایی
کاربریهای تاسیسات و تجهیزات شهری با رویکرد حفاظت محور با بکارگیری اصول دفاع غیر عامل در
شهرسازی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using the natural environment of inside urban for protecting facilities and equipment urban by passive defense approach (case study: Boroujerd city)

چکیده [English]

Boroujerd has been located in west of Iran. It have too
valleys and hills ،also it has hard slope. the hard slope has limited
housing in this city .But we can use from them as protection of natural
land use and special urban equipment for example water , gas , oil
sources and city is kept from outdoor threat ( attack to jangle and etc )
and indoor threat ( vandalism. (
Method: this research is applied and the method research “descriptive –
analytical."
Findings : the purpose of study is ,identity of suitable site for
establishment of urban facilities with appropriate passive – defense
measurements .So is used urban development plans and ,GIS, CAD and
also is used two model "Holdern & Shannon entropy " and has been
studied sprawl growth in boroujerd.
Results: this research represent defense strategies, also it present final
plan with determine specific points for locating facilities and equipment
urban by using principle of passive defense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive defense
  • boroujerd city
  • Topography
  • Urban growth
  • facilities and equipment urban
  • Holdern model
  • Shannon entropy model