حکمروائی خوب و پایبندی به حقوق بشر؛ زمینه های تحقق مدیریت شهری پایدار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش : با ورود به هزاره سوم میلادی، شهرها در کشورهای کمتر توسعه
یافته با چالشهای فزاینده ای ناشی از رشدی فراتر از ظرفیت های پاسخگو مواجه شد ه اند که
نمود آنها در اشباع زیرساخت های اجتماعی ‐ کالبدی، بسط اسکان غیررسمی، افزایش
ناهنجاریهای اجتماعی، ازدیاد شکاف های درآمدی و فرهنگی ، گسترش آلودگی های زیست
محیطی و در مجموع، کاهش کیفیت زندگی مشاهده می شود. از سوی دیگر هویت زدایی و
اتخاذ الگوهای ناپایدار توسعه ای در اثر ضعف یا عدم بهره گیری از انگاره های مشارکتی و
نظام های مطلوب مدیریت شهری، مسائل ایجاد شده را دوچندان نموده است.
روش پژوهش: این مطالعه از نوع توصیفی، تحلیلی و کاربردی بوده و در آن تلاش می شود با
مرور منابع عمده و تحلیل نظرات، جمع بندی روشنی از راهبردهای متناسب با جامعه شهری
ایران ارائه شود.
یافته ها: حکمروائی دربرگیرنده قواعد اعمال قدرت و حل اختلافات مربوط به آن می باشد .
منظور از قواعد یاد شده، عمدتا شامل قوانین اساسی، قوانین عادی، عرف ها، آیین نامه های
اداری، عهدنامه های بین المللی و غیره می باشد که می تواند شکل گیری و اجرای تصمیمات
خط مشی ها را تحت تاثیر قرار دهد . تحقق مدیریت شهر پایدار، از طریق اجرای اصول
حکمروائی خوب و پایبندی به موازین حقوق بشر عملی می گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Good Governance and obligating of human rights contents; Basis of urban sustainable management

چکیده [English]

From beginning of third millennium, cities of less developed countries have been captive with increasing challenges, like socio- physical infrastructures saturation, expansion of informal settlements, growth of social abnormals, increasing of socio- economical injustice, extension of environmental pollutions, and totally decrease of life quality. Meanwhile, opposite of citizenship identity and assumption of developmental unsustainable patterns because of infirmity or lack of using participatory patterns and good governance systems have reduplicated existent problems. 
Method: Research method is descriptive- analytical- developmental method, that first concepts and theories are studied, then according to Iranian cities situations, research strategies have been appointed. 
Results: Good governance includes of rules of power performance and resolve of discords. These rules includes of fundamental laws, common laws, traditions, administrative regulations, international treaties, and etc., that can change type of adjustment and implementation of policies decisions. Urban sustainable management will accomplish via performance of good governance principles and obligating of human rights contents.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • carrying capacity of management
  • Good governance
  • Human rights
  • electoral system
  • citizenship participation