رابطه رفتار شهروندی سازمانی تکنسی نهای فوریت پزشکی با اقدامات حیاتی پایه تروما در شهر مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

مقدمه: انجام سریع، دقیق و صحیح اقدامات درمانی جزء اهداف مهم و از اولویت های سیستم
اورژانس پیش بیمارستانی می باشد؛ و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از عواملی است که در
انجام صحی حتر این اقدامات می تواند موثر باشد. هدف این مطالعه، بررسی رابطه رفتار شهروندی
سازمانی تکنسین های فوریت پزشکی با اقدامات حیاتی پایه تروما در شهر مشهد است.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع همبستگی است که برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی
از پرسشنامه نت میر استفاده شد. جامعه مورد بررسی در این پژوهش تکنسین های فوریت
پزشکی اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( ۱۴۰ نفر) بود که تعداد ۵۳ نفر از آنان به
عنوان نمونه انتخاب شدند.
یافته ها: بین متغی رهای رفتار شهروندی سازمانی و اقدامات حیاتی پایه؛ متغیرهای نوع دوستی
و اقدمات حیاتی پایه تروما، ارتباط معناداری یافت شد؛ و نیز متغیرهای وجدان کاری و اقدامات
حیاتی ارتباط معناداری وجود داشت؛ اما بین رفتارمدنی و جوانمردی نیز به عنوان متغیرهای
مستقل با اقدامات حیاتی پایه تروما نیز رابطه معناداری یافت نشد.
نتیجه گیری: برای انجام اقدامات حیاتی پایه تروما وجود رفتار شهروندی سازمانی در بین
تکنسین های اورژانس ضروری است و این امر باعث کاهش مرگ و میر و معلولیت در مصدومین
ترومایی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Organizational Citizenship Behavior and Basic Trauma Life Support among Mashhad Emergency Medical Technicians

چکیده [English]

Introduction: Fast and accurate treatment operation is one of main objectives and priorities of pre-hospital Emergency systems. Organizational citizenship behavior is one of influential factors in this operation. Determining the relationship of organizational citizenship behavior and basic Trauma Life Support among Mashhad emergency medical technicians.
Method: Netemeyer model was used to measure organizational citizenship behavior which contains Altruism, conscience, civil behavior and Chivalry as its dimensions. Based on experts’ opinions and research background, a checklist of operations was obtained to measure basic trauma life support. Research population was emergency medical technicians of Mashhad Medicine University’s emergency. The sample size was 53 and simple random sampling was performed. Descriptive statistic and Pearson correlation was used to analyze data.
Results: There was a significant relationship between organizational citizenship behavior and basic trauma life support. Also, there are significant relationship between altruism, civil behavior, Chivalry  and basic trauma life support. Significant relationship between organizational citizenship behavior and basic trauma life support denote for accurate basic trauma life support, Organizational citizenship behavior is an essential factor which could decrease the Traumatic death and injuries.
Conclusion: Emergency medical services managers should take more attention regards this beyond role factor to obtain better performances of Emergency medical technicians

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizenship Behavior
  • Basic Trauma Life Support
  • Emergency medical service
  • Technician