استراتژی ارتقای مدیریت درآمدی شهرداری های کوچک با تأکید بر بودجه ریزی (مطالعه ی موردی: شهرداری شاهدیه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: روش بودجه ریزی نقش بسیار مهم و حیاتی در تحقق اهداف
شهرداری ها ایفا می نماید، در این خصوص بودجه ریزی عملیاتی روابط بین هزینه و نتایج را
مشخص نموده و نیز چگونگی ایجاد این روابط را توضیح می دهد. هدف اصلی این مقاله
ارایه ی استراتژی بودج هریزی عملیاتی جهت ارتقای مدیریت درآمدی شهرداری شاهدیه است
که این هدف، با مطالعه مراحل و روش های بودجه ریزی و تفریغ بودجه ی شهرداری شاهدیه
انجام شده است.
است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از « توصیفی‐ تحلیلی » روش پژوهش: روش پژوهش
آزمون ویلکاکسون و آماره ی فریدمن استفاده شده است. ،t آزمون های آماری
، ۴۹ درصد در سال ۱۳۸۰ / یافته ها: درآمد های ناشی از عوارض عمومی شهرداری شاهدیه از ۷
۲۹ درصد در سال ۱۳۸۷ کاهش یافته است. در مقابل روند رو به افزایش هزینه های جاری / به ۴
۲۴ درصد، / ۱۳۸۱ به تفکیک هر سال به ترتیب با نرخی معادل ۳ ‐ شهرداری طی سال های ۸۷
‐ ۱۶ درصد و ۲۹ درصد در فاصله ی سال های ۸۷ / ۲۸ درصد، ۹ / ۲۹ درصد، ۱ / ۲۶ درصد، ۰۸ /۲
۱۳۸۶ ادامه داشته است.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد بودجه در شهرداری شاهدیه به عنوان مهمترین شاخص
برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد به هیچ عنوان قابلی تهای لازم یاری رساندن به مدیریت شهری را
دارا نمی باشد. درحقیقت تقسیم بندی و طبقه بندی هزین هها در شهرداری به جاری و عمرانی
هیچ مبنایی مناسب و قابل اتکا را جهت تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل عملکرد ایجاد
نمی نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategy of Small Municipalities' Income Management Promotion by Emphasizing Budgeting Case Study Shahdieh Municipality

چکیده [English]

Introduction: Municipalities as one of the most active urban institutions are responsible for widespread functions and services, so that all their financial activities, such as income and costs and their multiple programs and tasks is done in budget framework laws. So budgeting technique has got a very important and vital role in achieving the goals of municipalities. The main goal of this paper is presenting the operational budget strategies to enhance revenue management of Shahdieh Municipality that this goal, has been done by studying the procedures and methods of budgeting of Shahdieh.
Method: our method is "descriptive analysis". For statistical data analysis we have used of t-test, Wilcoxon test and the Friedman statistics.
Results: revenues from general tax of the municipality of Shahdieh from 49.7 percent in 1380 have been decreased to 29.4 percent in 1387. The increasing costs during the current municipal revenues over 1381- 87 with year separation respectively equivalents 24.3 percent, 26.2 percent, 29.8 percent, 28.1 percent, 16.9 percent and 29 percent has continued in distance between 1386- 87.
Conclusion: The results show that the budgeting of municipality of Shahdieh as an important indicator to the performance planning and evaluation capabilities has not been able to help to the urban management. Indeed, division and classification of costs in the current municipality is not a suitable and reliable basis for decision making, planning and control of function. So one of the main reasons for the weakness in budgeting system of municipality of Shahdieh is lack of specialist staffing and experts in budgeting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budgeting - Strategy - Income Management - Municipality of Shahdieh