بررسی الگوی مدیریت توسعه کالبدی شهرهای تازه تاسیس (مطالعه موردی: شهر کوهسار)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

توسعه کالبدی شهر یکی از ابعاد توسعه شهری محسوب می گردد، که امروزه با توجه به
روند روبه رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها، مورد توجه محققین، متخصصین، مدیران و سایر
اقشار مرتبط با مسایل شهری است. عنوان موضوع تحقیق حاضر بررسی الگوی مدیریت توسعه
کالبدی شهرهای تازه تاسیس با مطالعه موردی شهر کوهسار می باشد. تا اینکه نتایج حاصله نیز
بتواند در برنامه ریزی آتی شهر موثر واقع گردد. این تحقیق با توجه به موضوع، اهداف، سوالات
و فرضیه های تحقیق به مطالعه و بررسی الگوی توسعه شهر کوهسار می پردازد و روش تحقیق
به صورت توصیفی، اسنادی و میدانی است. که از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه نیز بهره برده
شده است. پرسشنامه تحقیق در ٢٠ سوال پنج گزینه ای برای نمونه آماری ٨٠ نفری در نظر
گرفته شده است.
نتایج و یافته های بدست آمده بیانگر این است که الگوی توسعه شهر، به شکل خطی بوده و
برای دهه اخیر نیز این الگو پیش بینی می شود و چنانچه که مدیریت کنترل ساخت و ساز به
خوبی اعمال نگردد، امکان شکل گیری الگوی آشفته شهری در شهر کوهسار پیش بینی
می شود. ضمنا آزمون فرضیه ها نشان داد که برای توسعه کالبدی شهر کوهسار الگو و شکل
مشخصی وجود نداشته و همچنین جهت مدیریت موثر توسعه کالبدی شهر خصوصا شهرهای
تازه تاسیس وجود طرح جامع از الزامات است که این مساله بیانگر رابطه تنگاتنگی بین
مدیریت موثر توسعه کالبدی شهر و طرح جامع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research is newly-established town’s physical development management pattern (Case study: Kouhsar City)

چکیده [English]

Urban physical development is one of the dimensions of urban development. Regarding the ever-increasing growth of population and increase of immigration to towns, researchers, authorities, managers and other urban bodies have noticed urban physical development more than before. The title of the present research is newly-established towns physical development management pattern with Kouhsar for case study. Until the result of the research can be effective for the urban planning in future.
In terms of subject, objectives, research questions and hypotheses, the present research studies Kouhsar physical development pattern; and the research methodology is a combination of descriptive, documentary and field study methods that used from the questionnaire and interview tools as well. The questionnaire used in this research included 20 five-item questions distributed among a sample of 80 persons out.
The results of the research show that urban development pattern in Kouhsar are linear. The same pattern can be predicted in the late decade. If construction control is not managed well, it is predicted that a disturbed urban pattern will formed in Kouhsar. Also, it was found that there is no formal pattern for physical development of Kouhsar. Another finding was that comprehensive plan is a must for managing physical development of towns, especially newly-established ones. Therefore, there is a close interrelation between effective management of town physical development and comprehensive plan.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development pattern
  • Physical development
  • Newly-established
  • linear pattern