عوامل موثر در گسترش مهاجرت به کلانشهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

به دنبال گسترش امکانات اشتغال در بخش نوین، مهاجرت افرادی که در جستجوی درآمد بیشتری هستند ادامه خواهد یافت. با افزایش تراکم جمعیت در شهر بهای زمین در مناطق شهری، هزینه های مسکن، حمل و نقل مواد خوراکی و دیگر امکانات شهری بالا می رود. این امر شکاف بین سطح درآمد روستایی و شهری را تنگتر می‌کند و بنابراین، آهنگ شهرنشینی و روند مهاجرت کندتر می‌شود. با ادامه روند توسعه،  گوناگونی فعالیتهای بخش نوین اقتصادی بیشتر شده و بخش شهری، به صورت یک نظام یکپارچه مستقل از شهرهای مختلف درمی‌آید که هر کدام در جهت تخصص یافتن در جنبه ای از فعالیتهای اقتصادی، توسعه می‌یابند. در این مسیر، روند شهر نشینی با  جذب منابع انسانی به سوی فعالیتهایی که بازده اقتصادی بیشتری دارند، در تمام جنبه های توسعه اثر می‌گذارد.   این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجراء توصیفی(همبستگی) است.جامعه آماری این تحقیق  شامل کلیه اساتید،متخصصان و مدیران در حوزه مدیریت ،علوم اجتماعی و فرهنگی می باشند.در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد و تعداد 150سشنامه در میان نمونه مورد پژوهش توزیع شد که در این میان 131پرسشنامه بصورت کامل تکمیل و به پژوهشگر عودت داده شد.ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه بصورت پرسشنامه‌ ای بوده است.پرسشنامه مذکور در دوبخش الف)مشخصات فردی و ب)گویه ها با  40 گویه می باشد. بر اساس ارزیابی حاصل از نتایج آزمون فرضیات تحقیق و ارزیابی آراء خبرگان از میان مؤلفه های هشتگانه ،عوامل اقتصادی  شهر تهران در جایگاه نخست ،عوامل اقتصادی مبدا در جایگاه دوم و  عوامل سیاسی شهر تهران در جایگاه انتهایی عوامل تاثیر گذار در مهاجرت به کلانشهر تهران قرار دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Growth of Migration to Tehran Metropolis

چکیده [English]

This research is functional, purpose wise and descriptive (correlation), method wise. The statistical population includes all teachers, professionals and executers in management, social sciences and culture. In this study, random sampling method was used and 150 questionnaires were distributed among the studied samples. 131 questionnaires were fully completed and returned to the researcher. The data collection tools in this study have been questionnaires. The questionnaires were prepared in two parts of: a) individual characteristics and b) 40 questions. According to the results obtained from testing the research hypotheses and evaluation of opinions of experts, among the eight components, economic factors in Tehran were in the first place, original economic factors were in the second place and political factors in Tehran were in the last place of being influential in the migration to Tehran Metropolis.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • immigration
  • metropolis of Tehran
  • economic factors
  • Cultural Factors
  • Social Factors
  • political factors