دلایل حاشیه نشینی در کلان شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجراء توصیفی(همبستگی) است.جامعه آماری شامل کلیه اساتید،متخصصان و مدیران در حوزه مدیریت ،علوم اجتماعی و فرهنگی می باشند.در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد و تعداد 200 پرسشنامه در میان نمونه مورد پژوهش توزیع شد که در این میان 157 پرسشنامه بصورت کامل تکمیل و به پژوهشگر عودت داده شد.ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه بصورت پرسشنامه‌ ای بوده است.پرسشنامه های مذکور در دوبخش الف)مشخصات فردی و ب)گویه ها با  24 گویه می باشد.مطابق نظرات ارائه شده از سوی خبرگان ضعف ساختار اقتصادی مهمترین مولفه و در جایگاه نخست ،ضعف نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری در رتبه دوم ، عدم حمایت و هدایت دولتی در جایگاه سوم ، حوداث سیاسی در جایگاه چهارم ، بلایای طبیعی در جایگاه پنجم و حوادث اجتماعی در جایگاه ششم تاثیر گذار در گسترش حاشیه نشینی در کلانشهر تهران معرفی شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reasons for Suburbanization in Tehran Metropolis

چکیده [English]

This research is functional, purpose wise and descriptive (correlation), method wise. The statistical population includes all teachers, professionals and executives in management, social sciences and culture. In this study, random sampling was used and a number of 200 questionnaires were distributed among the samples in this study. 157 questionnaires were fully completed and returned to the researcher. The data collection tools in this study have been questionnaires. The questionnaires were prepared in two parts of: a) individual characteristics and b) 24 questions. According to opinions of experts, the weak economic structure is the most important components and in the first position, poor planning and urban management system in the second, lack of government support and guidance is in third place, political events in fourth place, natural disasters in fifth place and social events at sixth place influence the development of suburbanization in Tehran Metropolis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • suburbanization
  • urban planning and management
  • events