شناسایی موانع توسعه سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی (GIS) در حوزه خدمات شهری و ارائه راهکارهای اجرایی (مورد مطالعه - شهرداری شیراز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، شناسایی موانع پیش روی توسعه سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی در شهرداری شیراز و ارائه راه حل‌های اجرایی، می‌باشد. بدین منظور با شناسایی جامعه آماری مورد نظر و انتخاب روش تحقیق توصیفی، فرضیات مستخرج از مطالعات پیشین در قالب پرسشنامه‌هایی بصورت نظر سنجی در بین جامعه آماری مخاطب توزیع گردیده و پس از تجزیه و تحلیل‌های آماری مربوطه، مشخص گردید که تمامی پنج فرضیه، مورد تایید قرار گرفتند بطوری که به نظر جامعه آماری، مسائل و مشکلات مالی، مسائل و مشکلات ایمنی و فنی، مسائل و مشکلات فرهنگی، عدم استفاده و یا استفاده ضعیف از سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی در سایر شهرداریها و سازمانهای مرتبط با حوزه خدمات شهری شهرداری شیراز وعدم آشنایی مدیران رده بالای شهرداری و اعضاء شورای شهر شیراز (مدیران شهری) با قابلیتهای سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی، مانع از توسعه سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی در حوزه خدمات شهری شهرداری شیراز شده است. در انتها با مراجعه به جامعه آماری دوم و یا کارشناسان و صاحب نظران توسعه سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی، به جمع آوری راهکارهای پیشنهادی آنها به منظور رفع موانع توسعه شناسایی شده، پرداخته شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Barriers to Development of Geographic nformation Systems (GIS) in Urban Areas Services and providing perational Strategies (case study: Shiraz City Hall)

چکیده [English]

The purpose of this article is to identify barriers to the development of geographical information systems and to provide solutions in Shiraz City Hall. For this purpose, by identifying the statistical population and selecting the descriptive research method, the hypotheses of previous studies are drawn in form of questionnaires for conducting a survey among the statistical population. After analyzing the statistical data, it was determined that all the five hypotheses were confirmed, so that according to the statistical population, financial problems, safety and technical problems, cultural problems, lack of use or poor use of geographic information systems in other municipalities and related organizations in the field of urban services of the City Hall of Shiraz and the lack of familiarity of high-ranking managers and members of the City Hall of Shiraz (urban managers) with the capabilities of geographic information systems, prevent the development of geographic information systems in the field of urban services of Shiraz City Hall. Finally, referring to the second statistical population i.e. experts and scholars of developing geographic information systems, their proposed solutions to elimination of barriers to development are offered.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • geographic information systems
  • barriers to development
  • urban services
  • City Hall of Shiraz