بررسی عوامل مؤثر بر کاهش کیفیت محیط شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

این مقاله با هدف سنجش میزان عدم رضایت ساکنین محدوده نواب از 4 عامل­ اجتماعی- محیطی (شامل مولفه‌های فقدان بهداشت محیط، عدم احساس امنیت، آلودگی صوتی و آلودگی هوا) انجام گردیده است. حجم نمونه مطالعاتی شامل 270 عدد پرسشنامه و داده­ها با استفاده از نرم­افزار Spss تحلیل شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که تمامی عوامل مورد نظر در مدل تجربی در محدوده مطالعاتی با میزان نارضایتی ساکنین از محیط‌ سکونتی‌شان رابطه معنی داری دارند ((P< .05. در مجموع میزان نارضایتی ساکنین نواب از مجموع عوامل مورد بررسی بالاتر از متوسط آن (5<3.41>1 با میانه نظری 3) ارزیابی شد. میزان آزردگی ساکنین از تمامی عوامل مورد بررسی بالا و بیشتر از متوسط آن به دست آمد. بیشترین میزان نارضایتی ساکنین مربوط به احساس آزردگی از آلودگی هوا (3>2.89>1 با میانه نظری 2) و کمترین میزان مربوط به آزردگی از فقدان بهداشت محیط (3>2.02>1 با میانه نظری 2) بوده که در حد متوسط ارزیابی شد. همچنین در بررسی میزان تاثیر‌گذاری سه متغیر مستقل جنس، سن و طول مدت اقامت در محله بر روی میزان نارضایتی، نتایج نشان داد که هیچ کدام از این متغیرها بر ادراک احساس آزردگی ساکنین از عوامل مورد بررسی تاثیر گذار نبوده‌اند((P> .05. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Factors Affecting the Quality Reduction of the Urban Environment

چکیده [English]

This article  was written with the purpose of measuring the dissatisfaction of Navab district through four factors of social-environmental(including lack of environmental health component, not feeling safe, sound pollution and air pollution). Study sample included 270 questionnaires and the data was analyzed data using the SPSS software. The results of the research show that all the expected factors in the empirical model within the studied field have a significant relationship with the residents' dissatisfaction rate with their environment (P <.05). In general, Navab residents' dissatisfaction among the factors reviewed were evaluated above its average (5 <3.41> 1with theoretical mean of 3). The annoyance of the residents has been high and more than average. The highest rate of dissatisfaction of the residents has been due to suffering from the air pollution (3> 2.89> 1with theoretical mean of 2) and the lowest has been due to the Environmental Health (3> 2.02> 1with theoretical means of 2) was evaluated which was evaluated moderate. The results from studying the three independent variables of gender, age and length of stay in area influencing the amount of dissatisfaction, the results showed that none of these variables have influenced the perception of residents' annoyance (P> .05).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dissatisfaction
  • annoyance
  • Environmental values
  • Navab