نگاهی به روند توسعه شهرنشینی و نقش شهرهای کوچک در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

شهرنشینی و افزایش جمعیت شهری یکی از ویژگی‌های اصلی عصر حاضر می‌باشد که پس از انقلاب صنعتی در اروپا اوج گرفت و در سال‌های پس ازجنگ دوم جهانی در کشورهای در حال توسعه نیز شتاب قابل توجهی یافت. افزایش جمعیت شهری نسبت به جمعیت روستایی از سه طریق مهاجرت‌های روستا-شهری و الحاق فضاهای روستایی به شهرها و تبدیل روستاها به شهرهای جدید انجام می‌پذیرد. در این میان دو روند اخیر فضاهای شهری را به ضرر اراضی کشاورزی و عرصه‌های زیست محیطی روستاها افزایش می‌دهد. کشورهای توسعه‌یافته از همان آغاز با تدوین قوانین مدیریت شهری و برنامه‌های آمایش سرزمین از چنین روندی جلوگیری کردند. در حالی که شهرهای کشورهای درحال توسعه به سرعت فضاهای روستایی را درمی نوردند و همین امر موجب عدم توازن ناحیه‌ای و توزیع نامتعادل جمعیت و امکانات و فعالیت‌ها در کشورهای مذکور شده است. در این میان، سیاست تبدیل روستاها به شهرهای کوچک از مهم‌ترین راهکارهای توسعه شهرنشینی محسوب می‌شود که هدف آن انتقال فرایند توسعه به نواحی روستایی از طریق مراکز شهری می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Looking at the Development Process of Urban Residing & the Role of Small Cities in Iran

چکیده [English]

Urban residing and increase of urban population is one of the main features of today's world which has peaked since the era of the industrial revolution in Europe and has increasingly emerged in developing countries for years after World War II. The increase of urban population compared to rural population was done through three ways of village-urban migrates, the incorporation of rural areas to cities and changing villages into new cities. Among the last two ways, the second one causes the loss of agricultural lands and rural areas of the ecosystem. From the beginning, developed countries prevented this process by regulating laws of urban management and programs of land compilation. However, the cities of developing countries swept rural areas rapidly and that caused regional imbalance and unbalanced distribution of population, resources and activities in the said countries. The policy of converting villages into small cities is one of the most important strategies of urban residing development that aims to develop rural areas through urban centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical development of cities
  • garden cities
  • converting villages into towns and small cities