راهبردهای مدیریتی جهت ارتقای فرهنگ عمومی شهروندان (مورد مطالعه: محلات شهرداری منطقه سه تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: متغیر فرهنگ عمومی شهروندی از شاخص‌های (فرهنگ تعامل، کسب‌وکار، ترافیک و همزیستی) به دست آمده است. در راستای این اهداف و سؤالات به شناسایی مفهوم فرهنگ عمومی شهروندی در ایران و جهان و بررسی مبانی نظری پژوهش اقدام نموده و نظرات و ایده‌های اندیشمندان دوره‌های مختلف تاریخی و مکاتب مختلف بیان شده است.
روش پژوهش: به منظور اجرای پژوهش چهار فرضیه با استفاده از روش میدانی و تکنیک پرسشنامه با حجم 44 سؤال در نمونه‌ای به تعداد ٣٨٤ نفر از شهروندان تهران در شهرداری منطقه 3 در نظر گرفته شده است.
یافته‌ها: به نظر می‌رسد میزان فرهنگ تعامل، کسب‌وکار، ترافیک و همزیستی شهروندان منطقه 3 از سطح متوسط بالاتر است. اطلاعات جدول دو بعدی نشان می‌دهد که مردان در مقابل زنان منطقه 3 از فرهنگ تعامل و همزیستی بالاتری برخوردارند (7/74 فرهنگ تعامل مردان در مقابل 6/69 فرهنگ تعامل زنان) (همچنین 91/95 فرهنگ همزیستی مردان در مقابل 8/44 درصد فرهنگ همزیستی زنان)؛ اما در مقابل زنان فرهنگ ترافیک و کسب‌وکار بالاتری نسبت به مردان منطقه 3 دارند (3/81 فرهنگ کسب‌وکار مردان در مقابل 5/84 درصد فرهنگ کسب‌وکار زنان و 9/88 درصد فرهنگ ترافیک مردان منطقه 3 در مقابل 1/92 درصد فرهنگ ترافیک زنان این منطقه).
نتیجه‌گیری: فرهنگ تعامل، کسب‌وکار، ترافیک و همزیستی در میان شهروندان منطقه سه در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد. همچنین مردان در مقابل زنان از فرهنگ تعامل و همزیستی بالاتر و در مقابل زنان؛ فرهنگ ترافیک و کسب‌وکار بالاتری نسبت به مردان منطقه 3 دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management strategies to General culture of promoting citizen (Case study: municipality of District 3 in Tehran)

نویسندگان [English]

  • M Poorghasem 1
  • F Azizabadi 2
  • M Odarkhani 2
چکیده [English]

Introduction and purpose of the research: In this research we fulfilled to identify the sense of public culture of citizenship in Iran and in the world and study of theoretical principles research and ideas and we expressed the points of view of the scientists of the different historical periods et the different doctrines.
The method of the research: In order of execution of the research by using descriptive - survey research, four hypothesis are obtained by variable hypothesis based on public culture of citizenship from these indexes (culture of business interaction, traffic and coexistence) field methods and questionnaire technique with 44 questions by 5-choice A Likert type which is distributed among 384 persons in Tehran in municipality.
Results: It seems that the range of culture of business interaction, traffic and coexistence among the citizens of the third district is upper intermediate. The information of two dimensional table shows that the men in the third district have the upper range of interaction and coexistence culture in compare with the women in the same district (74.7%  interaction culture among the men  against 69.6 % of the women)   (and also 95.1% coexisting culture of the men against 44.8 % for the women). In contrast women in the third district have the upper range of traffic and business culture in compare with the men in the same district (81.3 % business culture among the women against 84.5 % of the women)   (and also 88.9 % traffic culture of the men against 92.1% for the men).
Conclusion: Interaction culture, business, terrific and coexistence among the citizens of municipality, District 3, is in the high level.
Men against women have the higher interaction and coexistence culture and the woman against the men has the higher traffic and business culture in the district 3.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Municipality
  • Management Strategies
  • citizen culture
  • public culture