تحلیلی بر نقش عوامل تأثیرگذار بر عملکرد شهرداری‌ها و سنجش میزان رضایت‌مندی شهروندان (مطالعه موردی: شهرداری یزد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری، عامل اصلی بهبود مستمر در فرآیند کارهایی است که در جهت افزایش کارایی و بهبود کیفیت مدیریت جامع شهری صورت می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های عملکرد مطلوب شهرداری‌ها تأمین منابع مالی و درآمدی شهرداری‌ها است. در همین راستا، هدف از مقاله حاضر بررسی چگونگی عملکرد شهرداری‌های شهر یزد و میزان رضایتمندی شهروندان از آن‌ها است
 روش پژوهش: روش تحقیق «توصیفی- تحلیلی» است. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعه اسناد و مدارک و پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری 1200 نفر از شهروندان مناطق سه‌گانه شهر یزد بر اساس نمونه‌گیری کوکران با سطح اطمینان 95 درصد و به صورت تصادفی است. شاخص‌های تحقیق 33 شاخص کیفیت زندگی شهری است. برای برقراری ارتباط بین مؤلفه‌ها از آمار استنباطی مانند ضرایب رگرسیون و تحلیل مسیر و جهت برنامه‌ریزی از مدل SWOT استفاده شده است.
یافته‌ها: بررسی‌های درآمدی شهرداری‌های یزد حاکی از افزایش درآمدهای مستمر با رشدی معادل 98/17 درصد بوده که در برابر رشد 2/35- درصدی درآمدهای غیر مستمر، بسیار چشمگیر است. در این مورد از یک طرف کاهش ضریب بی‌ثباتی درآمد از 24 درصد به 15 درصد بیانگر این روند صعودی است و از طرف دیگر با این منبع درآمدی پایدار، به 42 درصد از نیازهای واقعی شهر در بخش توسعه، عمران و نگهداری شهر جواب داده شده است. با این حال اولویت‌های عمرانی از قبیل بهبود معابر شهری، روشنایی معابر و کیفیت سرویس‌های بهداشتی عمومی هنوز به قوت خود باقی مانده‌اند. از سویی دیگر ناپایداری 13/20 درصد از کل درآمدهای حاصله باعث شده تا امکان برنامه‌ریزی در مورد 32/46 درصد از درآمدهای حاصله وجود داشته است.
نتیجه‌گیری: نتایج ارزیابی عملکرد شهرداری‌های از دیدگاه شهروندان نشان می‌دهد در 33 معیار مورد بررسی شهرداری منطقه یک بهترین عملکرد و شهرداری منطقه سه بدترین عملکرد را داشته است. بر اساس نتایج تحلیل مسیر نیز متغیر‌های افزایش درآمدهای پایدار با میزان 889/0 و سرمایه‌گذاری مشارکتی با میزان 846/0 دارای بیش‌ترین تأثیرات را در عملکردهای مطلوب شهرداری‌های شهر یزد داشته‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of factors affecting on the performance of municipalities And Measurement Amount of Citizens Satisfaction (Case Study: Yazd Municipality)

نویسندگان [English]

  • M Mosavi 1
  • R Sarvar 1
  • A Bagheri 2
چکیده [English]

Research Objective: Citizen's satisfaction From Municipality Performance Is a major factor Continuous Improvement at process of works that takes place in order to increase efficiency and Improve of quality urban comprehensive management. One of most important elements of optimal performance municipalities are Supply Financial resources and income municipalities. In this regard, the purpose of this paper is Reviews of how the performance of yazd city municipalities and citizens satisfaction rate of their.
Methodology: Research methods' is analytical - descriptive. The data collection tool studied is documents and questionnaires. The statistical population is 1200 people from citizens in three regions of Yazd city According to Cochran sampling with confidence level 95% and randomly assigned. Indicators Research is 33 urban life quality index. For communication between components Is used inferential statistics Such as regression coefficients and path analysis And Also For planning from SWOT Model.
Finding: Studies financial resources Yazd municipalities Indicative Increase in sustainable incomes with growth equal to 17/98 percent, which is very impressive against Growth -35/2 percent From Unsustainable incomes. In this case, On the one hand, Decrease income instability coefficient from 24% to 15% Is Indicative upward trend. And On the other hand With this source sustainable income Answer has been given to 42% of Real needs city in development sector, construction and maintenance town. However Yet In turn have remained Construction priorities Such as improving urban streets, Street lighting And Quality of public health services, On the other hand, Instability 20/13% of total incomes obtained Has caused Until Possibility Planning There is About 46/32 % of incomes obtained.
Conclusion: results of performance evaluation municipalities from perspective Citizens Indicates in 33 Criterion surveyed of Municipalities Have been region 1 have Best Performance and region 3 Municipal worst performances. Based on results of Path analysis Also Variables increase of sustainable incomes with amount 0/889 and participatory Investment With amount 0/846 have been greatest impact on Municipalities Favorable Functions in Yazd city. Finally Suggestions Is provided For Improved service delivery by municipalities Yazd city And Citizen satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Municipalities performance
  • Satisfaction evaluation
  • sustainable incomes
  • urban services
  • Yazd city Regions