کاربست روش تحلیل محتوا به‌منظور سنجش و شناسایی فرآیند توسعه مجدد اراضی قهوه‌ای در کشورهای پیشرو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

مقدمه: اراضی قهوه‌ای به اراضی دارای عملکردهای فرسوده و آلاینده محیط‌زیست گفته می‌شود. توسعه مجدد یکی از بهترین راه‌ها به‌منظور مقابله با اثرات منفی این‌گونه اراضی است. از سویی پیشبرد توسعه مجدد این اراضی بدون نگاه علمی و خردگرایانه امکان‌پذیر نبوده و این خود لزوم تعریف و شناسایی فرآیندی مبتنی بر تجارب سایر کشورها را به وجود می‌آورد.
هدف پژوهش: هدف نوشتار حاضر با تمرکز بر نیاز مذکور، تدوین فرآیندی مشتمل بر مراحل اصلی و فرعی برای توسعه مجدد اراضی قهوه‌ای می‌باشد.
 روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است. در این نوشتار ابتدا به شناسایی نمونه‌های مختلف ارائه شده برای توسعه مجدد اراضی قهوه‌ای در میان کشورهای پیشرو پرداخته می‌شود و سپس، مراحل مختلف فرآیندهای ارائه شده با روش «تحلیل محتوا» مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
یافته‌ها: نتیجه ارزیابی نشان داد که وجه مشترک تمام فرآیندهای ارائه شده چهار مرحله اصلی به نام «آغاز»، «پاکسازی»، «طراحی و برنامه‌ریزی» و «اجرا» می‌باشد. در زیر مجموعه هر کدام از این مراحل اصلی، تعدادی مراحل فرعی به همراه گام‌های مختص به هر کدام نیز قرار می‌گیرد. این مراحل فرعی با توجه به شرایط خاص هر کشور، شهر و سایت، ضرورت و موضوعیت می‌یابند و به عبارتی از لحاظ اجرایی منعطف هستند.
نتیجه: فرآیند توسعه مجدد اراضی قهوه‌ای در ایران با نگاه بالا می‌تواند از وضعیت شعاری و سلیقه‌ای به علمی و خردگرایانه تبدیل شود و در عین حال، مراحل فرعی و غیرثابت فرآیند، برگرفته از شرایط خاص بومی، اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی کشورمان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Content Analysis Method to Evaluate and Identify the Brownfields Redevelopment Process in Leading Countries

نویسندگان [English]

  • F Nooriyan 1
  • K Afradi 2
چکیده [English]

Introduction: Brownfield refers to lands which are derelict and have contaminated the environmental. Redevelopment is viewed of the best ways to confronting the negative effects of such lands. On the one hand, redevelopment process of this land cannot be promoted without a scientific and accurate view and this creates necessity to define and identify a process based on the experiences of other countries.
Goal of Study: Based on the said need, the goal of study is to develop a process comprising the main and subsidiary steps.
Method: The method is descriptive-analytical and in this text, firstly the different proposed brownfields redevelopment process from leading countries, that are expert in brownfields, is identified and then evaluated with the "content analysis" method.
Findings: Evaluation showed that the all proposed processes main common points, are "Beginning", "Cleaning up", "Designing and planning" and "Implementation". In a subset of each of these key stages, there are series of subsidiary stages with peculiar steps. This subsidiary stage according to each country, city and site specific situation, have special necessity and relevance; in other words are flexible in terms of performance.
Conclusion: It is worthy that in our country, the main parts of brownfields redevelopment process, specially military brownfields, carried out with a glimpse at this process; meanwhile, the subsidiary steps should be implemented based on our country special social, economic and environmental conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brownfields
  • Redevelopment Process
  • Content Analysis Method
  • Main and Subsidiary Stages