نقش استقرار دولت الکترونیک بر اثربخشی شرکت‌های بیمه (مورد مطالعه شرکت سهامی بیمه‌ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: در این مقاله به شناسایی نقش استقرار دولت الکترونیک بر اثربخشی شرکت‌های بیمه پرداخته شده است. مهم‌ترین مسئله‌ای که مورد پیگیری قرار می‌گیرد این است که آیا استقرار دولت الکترونیک بر اثربخشی شرکت‌های بیمه نقش دارد؟ و اینکه آیا استقرار دولت الکترونیک بر جلب رضایت مشتریان، بر انتقال سریع و صحیح اطلاعات و کاهش هزینه‌های شرکت‌های بیمه نقش دارد؟
روش پژوهش: به منظور اجرای پژوهش یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی با استفاده از روش میدانی و تکنیک پرسشنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مقاله با مبنا قرار دادن مؤلفه‌های رویکرد ذینفعان استراتژیک در مدل اثربخشی سازمان، شاخص‌های مناسب جهت ارزیابی نقش استقرار دولت الکترونیک بر اثربخشی شرکت‌های بیمه تعریف شد و بر اساس آن دو پرسشنامه تهیه و تدوین شد. پرسشنامه‌های طراحی شده از میان مدیران و کارشناسان عملیاتی در شرکت بیمه ایران و مشتریان آن تکمیل شده است.
یافته‌ها: از دید مشتریان، به‌کارگیری ابزارهای دولت الکترونیک سبب بهبود میزان رضایتمندی آن‌ها می‌شود همچنین مدیران و کارشناسان شرکت بیمه نیز معتقدند که استقرار دولت الکترونیک بر انتقال سریع و صحیح اطلاعات و بر کاهش هزینه‌های شرکت‌های بیمه نقش دارد
نتیجه‌گیری: استقرار دولت الکترونیک منجر به بهبود روش‌های سنتی انتقال اطلاعات، افزایش سرعت در ارائه خدمات، بهبود خدمات پس از فروش با هزینه کمتر، بهبود اطلاع‌رسانی خدمات بیمه‌ای، معرفی خدمات جدید، افزایش درجه اطمینان در بررسی درخواست‌ها و ارائه خدمات، سهولت خرید خدمات بیمه‌ای، سهولت ارتباط با مشتریان و در نتیجه افزایش سهم بازار، افزایش درآمد خالص شرکت بیمه، کاهش هزینه‌های توزیع و فروش و بازاریابی و سایر هزینه‌های عملیاتی می‌شود. همچنین منجر به برقراری راحت‌تر ارتباط درون سازمانی، سهولت در دریافت و پرداخت‌های وجوه مربوطه با صحت و سرعت بالاتر، دسترسی سریع به آمار و گزارش‌های دقیق خواهد شد.
 در نهایت در محیط رقابتی امروز و با افزایش شرکت‌های بیمه استفاده از خدمات دولت الکترونیک و توسعه آن برای شرکت‌های بیمه یک ضرورت احساس می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of establishing e-government on efficiency of Insurance Companies (Case Study, Iran Insurance Company)

نویسندگان [English]

  • N Sadegh 1
  • A Sajadi 2
  • v Agili 2
چکیده [English]

Purpose and aim: In this article, the role of deploying electronic government in efficiency of insurance company is reviewed. The most important issue which is tracking is that whether or not the electronic government deployment has the role on insurance company; Is the electronic government deployment has a role in customer satisfaction, quick and accurate transforming information and reduction of cost in insurance company.
The method of the research:For this research, one main assumption and three secondary assumption, using Field Method and survey techniques is being investigated. In this article,with using the components of strategic stakeholders in Organization efficiency model, proper indicator for evaluating the deployment of electronic organization in efficiency of insurance company is defined and depend of that two questioner is provided. The questioner is filled by managers and operational employees of Iran insurance company and their customers.
Results: from customers overview, applying electronic government result in improvement of satisfaction level of customers. Furthermore, managers and employees of insurance company believe that electronic organization has a role in quick and accurate transforming information and reduction of insurance company cost.
Conclusion: electronic government deployment results in improving traditional approach of transforming information, increasing the speed of service delivery, improving after sale services with low cost, improving insurance services informing, defining new services, increasing reliability level in reviewing requests and services presenting, facility in insurance services purchase,facility in communicating with customers and therefore increasing in market stock, increase in pure income of the insurance company, reduction of distribution cost and sales and marketing and other operational cost. Also, convenient inter organization communication, facility in earn and pay money in higher accuracy and speed, quick accessibility in statistics and precise reports.
Finally, in this competitive environment and with increasing in insurance company, using and developing electronic organization services for insurance company is undeniable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Government – efficiency- Insurance Company – Iran insurance