بررسی نقش مشارکت شهروندان در توسعه فضاهای فرهنگی (مورد مطالعه: شهرستان گنبدکاووس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

2 محدثه فدائی کارشناسی ارشد برنامه ریری امور فرهنگی، دانشگاه آزادعلوم وتحقیقات تهران مسئول مکاتبات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: توسعه فضاهای فرهنگی عبارت از فعالیت‌های مردم  و سازمان‌ها برای ایجاد رابطه میان آثار هنری و میراث فرهنگی و نیز برای گسترش خلاقیت آنان است. فضاهای فرهنگی مکانی مناسب برای یادگیری مهارت‌های چون نظم و انضباط، اعتمابه‌نفس، رهبری و اصول بنیادین از قبیل صبر و شکیبایی و همکاری است و احترام را آموزش می‌دهد.
روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری، شهروندان گنبدکاووس هستند که تعدادشان 143559 نفر است و با کمک فرمول کوکران حجم نمونه1465 نفر به‌دست آمد.
یافته‌ها: نتایج از آزمون کی‌دو نشان می‌دهد مشارکت مالی (1102.823= 2χ )، اجرایی (1670.410= 2χ ) و فکری (1600.471= 2χ ) شهروندان با میزان توسعه فضاهای فرهنگی رابطه دارد و مشارکت شهروندان (1700.32= 2χ ) باعث توسعه این فضاها می‌شود. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که همبستگی قوی و مثبتی بین مشارکت فکری، اجرایی و مالی وجود دارد. افزایش مشارکت شهروندان در یکی از ابعاد، زمینه را برای انواع دیگر مشارکت تسهیل می‌کند. اولویت‌بندی تاثیرات با کمک آزمون فریدمن (1640.242= 2χ ) نشان داد مشارکت اجرایی (میانگین رتبه2.84)، فکری (میانگین رتبه 1.66) و مالی (میانگین رتبه 1.49) به‌ترتیب بیش‌ترین تاثیر را بر توسعه فضاهای فرهنگی شهرستان گنبدکاوس دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که مشارکت فکری، مالی و اجرایی شهروندان در توسعه فضاهای فرهنگی امری حیاتی است و لازمه دستیابی به اهداف فرهنگی حضور فعال شهروندان در مراحل قبل، حین و بعد از اجرای پروژه‌های مرتبط با فضاهای فرهنگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Citizens Participation in the Development of Cultural Spaces (Case Study: GonbadeKavoos City)

نویسندگان [English]

  • Hamideh Reshadatjou 1
  • Mohaddeseh Fadaei 2
چکیده [English]

Developing cultural spaces means people an organization’s participation to establish the relationship between art and cultural heritage and also promoting their creativity. Cultural spaces are suitable places for learning skills like Discipline, self-confidence, leadership and teach some basic principles like Patience, cooperation and respect .
Methodology: Research method is qualitative of survey form and the data gathering tool is questionnaire. Citizens of Gonbadekavoos form the statistical population which is 1465in number. The sample size has been obtained as 1465 people by Cochran formula.
Finding: The results of chi - square test shows that the financial contribution (χ2 = 1102823), executive (χ2 =1670410) and intellectual (χ2 = 1600471) citizens with developing the cultural Spaces has relationship and citizen participation (χ2 =170032) causes the development of these spaces. Correlation test results showed that there is a strong and positive correlation between thinking participation, executive and financial. Increase citizen participation in one of the dimensions, the stage facilitate for other types of participation. Effecting prioritizing by the Friedman test (χ2 =1640242) indicated executive contribution (ratio average 2.84), intellectual (ratio average 1.66) and financial (ratio average 1.49) respectively have the greatest impact on the development of cultural spaces in the Gonbadekavoos city.
Conclusion: The results showed that citizen intellectual, financial and administrative participation in developing the cultural spaces is vital and is a necessity to achieve Cultural objectives active participation of citizens in the process before, during and after the implementation of projects related to cultural spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gonbadekavoos
  • People participation
  • cultural Spaces
  • developing the cultural Spaces