بررسی نقش مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری و راهکارهای آن (مطالعه موردی اراضی عباس‌آباد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین واستاد مدعو دانشگاه علوم و تحقیقات تهران- ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات تهران- ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران- ایران مسئول مکاتبات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: امروزه مشارکت یکی از مفاهیم کلیدی و اصلی توسعه پایدار به شمار می­رود. مدیران و برنامه ریزان شهری همواره سعی نموده­اند با جلب مشارکت­های مردمی به یکی ازاهداف خود که شناخت نقش مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری از فضاهای سبز شهری است نائل گردند. این مقاله نیز در راستای همین هدف به " شناخت نقش مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری از فضاهای سبز شهری (مطالعه موردی اراضی عباس آباد)" پرداخته است.
روش پژوهش: اینپژوهش به روش پیمایش و از نوع توصیفی – تحلیلی است که از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک می­باشد. جامعه آماری تحقیق 384 نفر است و از بین شهروندان ساکن در منطقه 3 شهر تهران که از بوستان­های اراضی عباس­آباد استفاده می­کنند انتخاب شدند.
یافته‌ها: یافته­ها نشانگر این است که درمشارکت­های مالی 9/52 درصد پاسخگویان پرداخت به موقع عوارض، در مشارکت اجرایی 8/79 درصد پاسخگویان مشارکت در پاکسازی پارک­ها، درمشارکت فکری 1/69 درصد پاسخگویان مشارکت در نیازسنجی­ها، و درمشارکت در ارزیابی 7/49 درصد پاسخگویان مشارکت در ارزیابی عملکرد و فعالیت­ها را برمشارکت در حفظ و نگهداری از فضاهای سبز را موثر دانسته اند.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مقاله نشانگر این است که در سطح 99 درصد اطمینان متغیرهای مشارکت مالی، مشارکت اجرایی، مشارکت فکری و مشارکت در ارزیابی بر مشارکت در حفظ و نگهداری از فضاهای سبز شهری موثر است. بالاترین میانگین رتبه­ای به مشارکت در حفظ و نگهداری فضای سبز و پایین ترین میانگین به مشارکت مالی اختصاص داشته است، همچنین شهروندان مایل به مشارکت در طرح­هایی هستند که بار مالی کمتر و سود بیشتری دارند. از اینرو پیشنهاد می­گردد مدیریت شهری در جهت سهیم کردن شهروندان مشارکت جو در منافع حاصل از طرح­های فضای سبز گامی جدی بردارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the citizen’s participation role on “Maintaining of the Urban Green Spaces & its Strategies“ (case study on Abbas- Abad land)

نویسندگان [English]

  • Abdullah Hendiani 1
  • Mohsen Ghadami 2
  • Nahid Hemati 3
چکیده [English]

Introduction and research purpose : Now a days, one of the main and key concepts of the permanent development is participation. Managers and urban planners always have tried to get one of their aims which is recognizing the role of citizens participation in maintaining urban green spaces by attracting peoples participations. This paper along with this goal, have figured out” the role of citizens, participation in Maintaining of the Urban Green Spaces”, and have been provided solutions (case study Abbas- Abad).
The method of the research: this research is based on survey method and Descriptive and analytical and it uses questionnaire. Sampling method is systematic accidental. 384 people older” than 18 years old” who live in district 3 in Tehran, in Abbas- Abad gardens were selected.
Results: The results show that financial contributions. 52/9% of respondents believe on timely payment of duties involved in the maintenance of green areas, in the executive partnership 79/8 percent of respondents have considered participating in cleaning up the parks, 69/1 percent of respondents participate in intellectual participation in needs assessments, Participate in the evaluation 49/7 percent of respondents involved in evaluating the performance and activities of the partnership has been effective in the maintenance of green spaces.
Conclusion: The results of this paper show that 99% confidence of financial participation, Executive participation, Intellectual participations and participating in activities evaluation on participation in the Maintaining of the Urban Green Spaces is effective. The highest average ratings to participate is the Maintaining of the Urban Green Spaces and the lowest average financial contribution is dedicated and also Citizens wishing to participate in the scheme are also less financial burden and are more profitable. It is suggested to contribute to citizen participation in urban management in the climate benefits of green space initiatives serious step to take.

کلیدواژه‌ها [English]

  • participations
  • financial participations
  • Executive participations
  • Intellectual participations
  • participations in activities evaluation
  • Maintaining of the Urban Green Spaces