شناسائی و تحلیل روابط علی و معلولی زیرساختهای لازم برای استقرار شهرالکترونیک مبتنی بر هوش تجاری در شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت استراتژیک – استادیار پژوهشگاه صنعت نفت

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - ایران مسئول مکاتبات

چکیده

بیش از یک دهه است که پروژه های ایجاد شهر الکترونیک در کشورهای مختلف کلید خورده است. در ای ران نی ز
دولت گامهایی در جهت ایجاد چنین شهرهایی برداشته است.پژوهش حاضر به شناسایی و تحلیل روابط علت و معل ول
در زیرساختهای لازم برای استقرار شهر الکترونیک مبتنی بر هوش تجاری در کلانشهر تهران می پردازد و به دنب ال آن
یک مدل مفهومی جدید را توسعه می دهد.
در مرحله اول انجام این پژوهش برای شناسائی و پالایش زیرساختهای شهر الکترونیک مبتنی بر ه وش تج اری از
مصاحبه تخصصی و نیم ساخت یافته استفاده شده است. مصاحبه از ترکیبی از خبرگان با تخصصهای گوناگون استفاده
ب رای اولویتبن دی مع یاره ا و ANP متشکل از 12 نفر صورت گرفته است.در مرحل ه دوم و س وم پ ژوهش ا ز تکنی ک
شاخصهها استفاده شده است ودر گام نهائی پژوهش از تحلیل شکاف و از فرمول کوکران ب را ی محاس به حج م ننون ه
استفاده شده است.
مدل توسعه داده شده در این پژوهش نشان داد: بلوغ نرم افزاری، بلوغ سخت افزاری، مراکز دادهای، یکپاره سازی
دادهها، حاکنیت داده و مدیریت یکپارچه ارکان اصلی و زیرساختهای بنیادین استقرار شهر الکترونیک مبتنی بر هوش
تجاری هستند و الگوی روابط علی میان این متغیرها نشان می دهد که هرچه عناصر آزمون شده در سطوح بالاتر محور
قرار بگیرد علی تر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Identification and Analysis of Causal and Effective Relationships of Required Infrastructures for the Deployment of an Electronic City based on Business Intelligence in Tehran

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Sohofi 1
  • Neda Kazemi 2
چکیده [English]

It is more than a decade that the electronic city creation projects have been started in different countries. In Iran, the government has taken steps towards establishing such cities. This study identifies and analyzes the causal and effective relationships in the infrastructure required for the deployment of an electronic city in Tehran based on business intelligence and then develops a new conceptual model.
The first phase of this study was to identify and refine the infrastructure of a city based on business intelligence according to special and semi-structured interviews done. The combination of expert interviews with various specialties consisting of 10 persons was used. The second and third stages of the ANP technique were the prioritization criteria and in the final step the gap analysis and the Cokaran formula were used to calculate the sample size used.
The model developed in this study showed that software maturity, hardware maturity, data centers, data governance, and the integrated management of the main pillars of the basic infrastructure of an electronic city were based on business intelligence, and the pattern of relationships among these variables suggested that the higher levels of the tested elements were more appropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic City
  • business intelligence
  • Data Governance
  • Maturity of Information Technology
  • Analytical Network Process Model
  • Data Center