بررسی رابطه رضایتمندی مشتریان مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران با بهبود کیفیت خدمات مجموعه های ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مسئول مکاتبات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: شکی نیست که در جهان امروز موفقیت هر سازمان به طور مستقیم بستگی رضایت مشتریان سازمان دارد. هر سازمان موفقی مایل است خدماتی را ارائه کند که رضایت مشتریان را فراهم سازد. شرکت‌ها و مؤسسات نمی‌توانند اهداف اساسی کار خود نظیر دستیابی به مزیت رقابتی یا ایجاد سود را نادیده بگیرند. رضایت مشتریان مزایای زیادی را برای شرکت ایجاد می‌نماید و سطوح بالاتر رضایت مشتریان، منجر به وفاداری مشتریان می‌شود.در واقع خدمت به مشتری قدیمی‌ترین و درعین‌حال تازه‌ترین مسئله برای هر موسسه‌ای است.
روش پژوهش: تحقیق حاضر با توجه روابط بین متغیرها و روش­های آماری مورد استفاده از دسته تحقیق­های همبستگی بوده و به روش میدانی به اجرا در آمده است.
یافته ها: باتوجه به معناداری مقدار آزمون F می­توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از متغیر مستقل و متغیر وابسته مدل خوبی بوده و متغیر مستقل قادر است تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.نتایج رگرسیون خطی ساده دومتغیرهکه بهبود کیفیتتوانایی پیش­بینی رضایتمندی مشتریان را در بین مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران دارد.
نتیجه گیری: بهبود کیفیت خدمات مجموعه ورزشی توانایی پیش­بینی رضایتمندی مشتریان مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Consideration of relationship between perceived effectiveness of coaches and customers’ satisfaction in Municipality`s Sports Complexes in Tehran

نویسندگان [English]

  • Tayebeh zargar 1
  • Razieh Safaei 2
چکیده [English]

Background & Objective: There is no doubt that, today, the success of any organization depends directly on customers’ satisfaction of organization. Any successful organization wishes to provide services that will lead to customer satisfaction. The companies and institutions cannot ignore their important goals such as competitive advantage or profit making. The customer satisfaction brings about many advantages for companies. The higher levels of customer satisfaction lead to customer loyalty. In fact, the customer service is the oldest and yet most recent issue for each institution.
Methodology: This was correlational and applied study which was carried out as a field study.
Findings: Due to the significance of F test, it was concluded that the regression model –i-e- a combination of independent variables and dependent variable- was a good model and the independent variables could explain the changes in dependent variable. The bivariate simple linear regression results in table 3 showed that the quality improvement, would predict the customer satisfaction in Tehran Municipality's Sports Complexes.
Conclusions: Therefore, it was concluded that the quality improvement would predict the customer satisfaction in Tehran Municipality's Sports Complexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Satisfaction
  • sports complexes
  • improved service quality