مدیریت کارآمد زمین شهری» با نگرش سیستمی به روش انتقال حقوق توسعه(TDR) با تکیه بر تجارب جهانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: تبیین توسعه شهری بدون داشتن نگرشی جامع و کل نگر به زمین به عنوان بستر رشد و گستردگی شهری ناممکن است. تحلیل زمین شهری نیز بدون آگاهی از ابعاد آن ناممکن است. نگرش سیستمی در تحلیل زمین شهری کمک می‌کند تا نه تنها در مسائل زمین شهری دیدگاهی مشخص و شفاف وجود داشته باشد بلکه ارتباطات آن با سایر اجزا نیز به خوبی مشخص شود؛ لذا هدف این پژوهش این است که با تکیه بر نگرش سیستمی، کارآمدی روش انتقال حقوق توسعه (TDR) در مدیریت زمین شهری تأیید شود.
روش پژوهش: رویکرد حاکم بر این پژوهش «کاربردی» است و از روش تحلیل داده‌های ثانویه(اسنادی) با تأکید بر نگرش سیستمی استفاده شده است.در فرآیند پژوهش نیز با ارائه چارچوب نگرش سیستمی، مجموعه ای از درون داده، جریان تولید و برون داده را در نظام مدیریت زمین شهری که شامل زمین به عنوان ورودی، هدف، اجزای سیستم مدیریت زمین که شامل کاربری اراضی شهری، توسعه زمین، مالکیت زمین و بازار زمین است، روابط، محیط و منابع در جریان تولید و خروجی روش انتقال حقوق توسعه تبیین می‌شود.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق حاصل از ارزیابی نمونه‌های مطالعاتی نشان داد موفقیت این روش به موضع نظارتی قوی دولتهای محلی بستگی دارد وجهت استقبال مالکان زمین از این برنامه و حفاظت از منافع عمومی، ضروری است معاملات بین خریدار و فروشنده در بازار زمین در بحث تبدیل آن، با کنترل فراگیر یک نهاد عمومی همراه باشد. 
نتیجه‌گیری: ما حصل پژوهش ارائه پیشنهادهایی در زمینه استفاده کارآمد از روش انتقال حقوق توسعه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Urban Land Management With Systemic Approach to Transfer Of Development Rights (TDR) Based on Globally Enrichments

نویسندگان [English]

  • Najmeh Mozaffaree Pour
  • Samaneh Soltani
چکیده [English]

Background and Objective study: Without a comprehensive and holistic approach to defining urban land development and expansion of the city's growth is impossible. It is impossible without the knowledge of the dimensions of urban land. Systematic approach not only helps in the analysis of urban land urban land issues, there is a clear and transparent view, but its relationship with other components as well to be determined. The purpose of this study is that in relied on a system approach; the efficiency of transfer development rights (TDR) in the management of urban land is approved.
method: Dominant approach to the study "Application" from the analysis of secondary data (documents) with emphasis on system approach has been used. In the research process by providing a framework system approach, the set of data flows generated data and intra- urban land management system that includes land as an input, target, system components, including land use, urban land management, land development, land ownership and land markets, relationships, environments and resources during production and outbound transfer of development rights is explained.
Results: The results of the study showed that the evaluation of the success of this method depends on local governments to stand strong supervision and direction landowners welcomed the program and protect the public interest, it is necessary transactions between buyers and sellers in the land market with sweeping control of a public institution be companied.
conclusion: the recommendations to successfully and efficiency used in transfer of development rights method are provided.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Systematic approach
  • transfer of development rights (TDR)
  • urban land management
  • globally enrichments

حبیبی، روزبه.(1390). رهیافتی تحلیلی بر مدیریت شهری. شهرنگار. شماره 54 

زاهدی، شمس السادات. (1392). تجزیه و تحلیل سیستمها. دانشگاه پیام نور

شهاب، سینا و عزیزی، محمد مهدی. (1392). کاربرد انتقال حقوق توسعه(TDR) به عنوان سازوکار تحقق پذیری طرح‌های توسعه شهری(نمونه موردی، شهر کاشان). مطالعات شهری. شماره چهارم

قهرمانی، هومن و شیعه، اسماعیل. (1390). قرائتی از نظام شهرسازی آمریکاباتأکید بر شهر نیویورک. آرمانشهر. شماره7

مختاری، قاسم. (1392). تفکر سیستمی(مبانی، ابزار و روش). دانشگاه قم

محمودی پاتی، فرزین. (1387). سیاستهای مدیریت زمین شهری. انتشارات شهیدی

مقیمی، محمد.(1390). اداره حکومتهای محلی. انتشارات سمت

نظام حقوقی مالکیت زمین در سایرکشورها وارتباط آن با پدیده زمینخواری .( 1383). گروه پژوهشهای حقوق عمومی. اطلاع رسانی حقوقی

Garba. Shaibu Bala. (1999): An assessment framework for public urban landmanagement intervention. Land use policy.

Ghamami. )2005(. Contemporary Urban Planning Methods in France- Great British-United States. Tehran: Center for Architectural & Urban Studies and Research. Governor’s Office of Planning and Research General Plan Guidelines. California. Government Code. relating to land use. http://info.sen.ca.gov/)

Hongyan. D. (2011): The impact of land policy on the relation between housing and land prices: Evidence from China

JAMES A. COON. )2011( Transfer of Development Rights. New York STATE. Andrew M. Cuomo Governor. DEPARTMENT OF STATE

Katharine Otto.( 2010). Smart Growth through the Transfer of Development Rights. New Jersey Future

Margaret Walls. Virginia McConnell. (2007). Transfer of Development Rights in U.S. Communities evaluating program design. implementation. and outcomes. September. Washington. DC

Mehdizadeh. J. (2006). Strategic planning. urban development (The recent experiences). Tehran: Department of Urban Development & Architecture. Ministry of Housing & Urban Development.

Michael D. (2008). Planners’ experiences in managing growth using transferable development rights (TDR) in the United States. Land Use Policy

Nicholas Bratton and Nancy Fox. (2008). Alternative Transfer of Development Rights (TDR (. Transaction Mechanisms. Cascade Land Conservancy. May 28

Rick Pruetz. (1993). Putting Transfer of Development Rights to Work in California. Solano Press Books. Point Arena. California

Pruetz. R. (2002). Recent Trends in TDR. American Planning Association Proceedings.

Pruetz. R. (2003). Beyond Takings and Givings. CA. Arje Press.

Roddewig. R.J. and C.A. Inghram. )1987(.Transferable Development Rights: TDRs and the Real Estate Marketplace. ASPO. Planning Advisory Service Report 401. 1-38. American Planning Association. Chicago. IL.

 Song.Y ; Ding .S ;(2007); Urbanization in China: Critical Issues in an Era of Rapid Growth Web com Limited . Toronto and Lincoln Institute of Land Policy. Cambridge

Wang. Peng. (2008): Farmland Transfer and Its Impacts on the Development of Modern Agriculture: Status. Problems and Solutions Journal of Humanities and Social Sciences