بررسی نقش مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهر(‌نمونه موردی: شهر نور)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: حضور ومشارکت شهروندان در اداره امور شهر از اصول تحقق پذیری توسعه پایدارمحسوب میشود.مشارکت مردم از اصیل ترین شیوه‌های رشد ملی بشمار می‌رود. تجربه شوق انگیز و محلی در اداره امور جمعی، رغبت مردم را برای پرداختن به کارهای بزرگ ملی تحریک می‌کند.
روش پژوهش: روش تحقیق در این مقاله توصیفی_تحلیلی به روش پیمایشی که با استفاده از ابزار پرسش نامه براساس طیف لیکرت تنطیم شده است.جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهر نورکه تعداد آنها برابر با ۲۰۸۱۲ نفر می‌باشد. از فرمول کوکران حجم نمونه ۳۲۱ نفر برآورد شد.
یافته‌ها: نتایج از آزمون تی تک نمونه‌ای نشان می‌دهد میانگین مشارکت شهروندان درابعاد اقتصادی ۲۵/۳ درصد، میانگین مشارکت شهروندان در ابعاد توسعه فرهنگی_اجتماعی ۹۳،۲ درصد، میانگین مشارکت شهروندان درابعادتوسعه زیست محیطی ۵۴،۳ درصد، میانگین مشارکت شهروندان درابعاد توسعه سیاسی ۲،۳ درصد، میانگین مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهر نور۶۴،۳ درصد است.در آزمون اسپیرمن سطح معنی‌داری ۵/۰ برای پذیرش فرضیات که به این معنی است تا ۹۵% رابطه معنی‌داری بین دو متغیر وجود دارد.ضریب اسپیرمن نیز ۰،۱۹۰ می‌باشد.
نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد شهروندان برای مشارکت در ابعاد توسعه پایدار تمایل نسبی دارند که در بعضی گویه‌ها پایین و در بعضی گویه‌ها بالاتراست. باید برای به حداکثر رساندن این نوع مشارکت اقداماتی نظیر ایجاد انگیزش، ارتقا سطح آموزشی و فرهنگی، ایجاد بستر و شرایط مناسب برای مشارکت و ابزار‌های نظر سنجی برای ارائه نظرات و پیشنهادات شهروندان طراحی کرد
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of citizen participation in sustainable urban development (Case Study: Noor City)

نویسندگان [English]

  • Jalal Azimi Amoli
  • Susan Sodagar
چکیده [English]

Introduction And Objective: The presence and participation of citizens in the affairs of the principles for the development of national growth Are people is one of the most original ways. Exciting experience and local public administration, people's willingness to practice stimulates the Grand National.
Method: The research method is descriptive survey method using a questionnaire based on Likert scale has been set Cochran formula, the sample size was 321 people.
Findings: One-sample t-test results showed that the average citizen economic aspects of 3.25 percent, average participation of citizens in the development of Cultural Social percent, 2.93 average participation of citizens in environmental Life 3،54 of the average citizen participation aspects of political development3.02 , 3.64 of the average citizen participation in sustainable development. In light of the significant level of 0.05 to accept Spearman test the hypothesis that means up to 95% correlation between two variables Spearman coefficient is0،190 also.
Conclusion: The results indicate that the relative willingness of citizens to participate in aspects of sustainable development that are lower in some items and some items are obtained. Have to maximize this type of partnership measures such as motivation, promoting education and culture, creating the perfect conditions for participation and survey tool designed to provide feedback and suggestions citizens
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • citizenship
  • Sustainable development
  • the City of Light

موسایی، میثم. (۱۳۸۹: ۲۴۵) «مشارکت در اور شهری و الزامات آن در شهر تهران» فصل نامه پژوهشی رفاه اجتماعی شماره ۳۸

شکویی، حسین. (۱۳۸۲: ۹۲) «سازو کار‌های مشارکت شهروندان در تهیه طرح‌های توسعه شهری» فصل نامه مدرس علوم انسانی

کلانتری، حسین. (۱۳۹۱: ۲۰۸) «ارزیابی میزان تحقق پذیری شاخص‌های توسعه پایدار شهری در مناطق مرزی». (نمونه موردی: شهر پیرانشهر. (‌فصل نامه مدیریت شهری شماره ۳۰ زمستان ۹۱

تقوایی، مسعود. (۱۳۸۹: ۲۱) «تحلیلی برسنجش عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری». (مطلعه موردی: منطقه ۴ شهر تبریز. (‌فصل نامه مطالعهت و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای شماره ۲

شفیعی، شیرین. (۱۳۹۳: ۵۱) «مشارکت محوری و نقش آن در فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی تعاونی» وزارت تعاون، دفتر آموزش

زیاری، کرامت الله. (۱۳۹۱: ۷۰) «سنجش میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری براساس الگوی حکمروایی خوب شهری». (مطالعه: شهر یاسوج. (‌فصل نامه مسکن و محیط روستا شمماره ۱۴۱

موسایی، میثم. (۱۳۸۹: ۲۹) «بررسی swot مشارکت شهروندان در امور شهری» فصل نامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی شماره۴۱

حسینی، سید هادی. (۱۳۹۱: ۲) «تحلیلی برجایگاه مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهری». (مطلعه موردی: شهر سبزوار. (‌چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

غفاری، غلامرضا. (۱۳۹۰: ۷۰) «مشارکت مردمی و امورشهر. (بررسی موانع و مشکلات و راهکاهرهای توسعه مشارکت‌های مردمی. (‌فصل نامه مطالعات شهری

تقوایی، مسعود، » تحلیلی بر سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری» مطالعه موردی: منطقه ۴ شهر تبریز مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه‌ای سال اول، شماره دوم، پاییز ۱۳۸

طهماسبی، حسن. (۱۳۸۰: ۱۰۴) «الگوی مشارکت شهروندان در توسعه پایدار» فصل نامه تحقیقالت جغرافیایی شماره ۲۱

ملک محمدی، ایرج. (۱۳۸۳: ۱۸) «شاخص‌های مشارکت مردمی در مدیریت منابع طبیعی » فصل نامه جهاد

کلدی، علیرضا. (۱۳۸۵: ۵) «بررس نگرش شهروندان از مشارکت در مدیریت شهری». (مطالعه‌ای در منطقه ۷ تهران. (‌فصل نامه جمعیت شماره ۴۲

اقدم، علیرضا. (۱۳۹۳: ۱۹۷) «نهاد‌های شهری و مشارکت شهروندان در اداره امور شهری». (مظالع موردی: شهر اصفهان. (‌فصل نامه پژوهش‌های جغرافیایی انسانی شماره ۲

زاهدی، شمس ااسادات. (۱۳۸۴: ۴۹) «بسط مفهومی توسعه پایدار» فصل نامه مدرس علوم اانسانی شماره ۴ ۱۵، عظیمی، سید جلال» کتاب اصطلاحات و مفاهیم علوم شهری» انتشارات دانشگاه آزادواحد نور۱۳۸۳: ۲۲

زیاری کرامت الله. (۱۳۸۳: ۳۷۳) «توسعه پایدار و مسئولیت برناه ریزان در قرن بیست و یکم» مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

موسی کاظمی محمدی، سید مهدی. (۱۳۸۹: ۹۵) «توسعه پایدار شهر مفاهیم و دید گاه ها» فصل نامه تحقیقات جغرافیایی شماره ۵۲

هدایتی، علی اصغر. (۱۳۸۷: ۹۴) «سلامت محور توسعه پایدار» فصل نامه پایش زمستان ۱۳۸۷

معتمد، سمانه. (۱۳۸۹: ۵۳) «پایان نامه بررسی کیفیت زندگی شهر نور» دانشگاه آزاد واحد نور

حافظ نیا، محمد رضا. (۱۳۹۱: ۱۷۲) «روش تحقیق در علوم انسانی» انتشارات سمت»

سرشماری آمار و نفوس سال ۱۳۸۵